ရခုိင္တြင္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ဳိးေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမႈ သက္တမ္းတုိး

.

 

စစ္ေတြ၊ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္။                ။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မိုးစပါး စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးမႈသည္ သတ္မွတ္ ကာလ အတြင္း မၿပီးစီးေသးသည့္အတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမႈ ကာလကို တစ္လ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလမွ ဇြန္လကုန္အထိသာ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေငြထုတ္ေခ်းရန္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္မွ ေခ်းေငြျပန္လာဆပ္သည့္   ေတာင္သူမ်ား႐ွိေန၍ ၎တို႔ကို ေငြျပန္လည္ထုတ္ေခ်း ေပးေနရျခင္းေၾကာင့္ ထုတ္ေခ်းမႈကာလကို တစ္လတိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းတာ မၿပီးလို႔ ေနာက္ထပ္ တစ္လတိုးေပးထားတယ္။ ဒီလကုန္ထိေပါ့။ အရင္ဆပ္တဲ့သူေတြကို ထုတ္ေခ်းတယ္။ ေနာက္ထပ္ လာဆပ္ၾကတယ္။ ေနာက္လာဆပ္တဲ့ သူေတြကို ေပးဖို႔ စီစဥ္ရတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ အခ်ိန္ တစ္လ တိုးလုိက္တာပါ။”ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ ျပည္နယ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ မိုးစပါးစိုက္ ေတာင္သူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ေငြက်ပ္ ၉၀ ဒႆမ ၆၆ ဘီလီယံကို ထုတ္ေခ်းေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္က ေခ်းေငြမ်ားကို ေျပေက်ေအာင္ ျပန္ဆပ္ၿပီးသည့္ ေတာင္သူမ်ား ကိုသာ ေငြထုတ္ေခ်းေပးေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးရာတြင္ ေတာင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကို စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္  လက္မွတ္ ပံုစံ (၇) မူရင္းကို အာမခံအျဖစ္ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြ႔ံၿဖိဳးဘဏ္မွာ အပ္ႏွံရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မိုးစပါးစိုက္ ေတာင္သူေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္မွ က်ပ္ ဘီလီယံ ၈၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေခ်းေငြမ်ားအား ျပန္ဆပ္ရန္ စည္းလံုး၍ မရသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြ႔ြံၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္အတိုင္း တရားစြဲဆိုရန္ ဝန္ထမ္းအင္အား မလံုေလာက္သည့္အတြက္ တရားစြဲဆိုမႈ အပိုင္းကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးဘဲ ယခုေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမႈၿပီးစီးမွ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု ျပည္နယ္မန္ေနဂ်ာ ဦးေအးသိန္းက ဆိုသည္။