အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၈ )

.

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးရာတြင္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ သမိုင္းေၾကာင္းအစဥ္အလာႏွင့္ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံအလိုက္ တူညီႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူညီႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားသည္ လံုးဝနီးပါးတူညီႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏုိင္သည့္အျပင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ တစ္ခုတြင္ အလုပ္ျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ တစ္ခု သည္ အျခားဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံတစ္ခုတြင္ အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏုိင္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ အလိုက္ က်င့္သံုးေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ မ်ား၏ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီး ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို သိရွိနားလည္ထားပါက ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အေထာက္ကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ (၆) ခု ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါသည္။ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ဂ်ာမဏီ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔ျဖစ္သည္။

ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္အျပင္ ၎တို႔၏ ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္ မ်ားမွာလည္း ဖက္ဒရယ္ရႈေထာင့္အားျဖင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ စနစ္တက် ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေလ့လာရန္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ကနဦးရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏုိင္ငံ မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို ပံုတူကားခ်ပ္ ကူးယူက်င့္သံုးရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုအတြက္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ႏုိင္မည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ားကို ေလ့လာတင္ျပရာတြင္ ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း (၄) ခု (အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား၊ အခြန္အာဏာမ်ား၊ ဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈ မ်ားႏွင့္ ထိုဘ႑ာေရးမညီမွ်မႈမ်ားကို ကုစားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား) အားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည္။ အတိအက်အားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား (အသံုးစရိတ္ အာဏာႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ား) ခြဲေဝပံုႏွင့္ ထိုအာဏာခြဲေဝမႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဘ႑ာေရး မညီမွ်မႈမ်ား ကို ကုစားသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အဓိကထားၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘ႑ာေရး အာဏာမ်ား ခြဲေဝရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခခံမူအခ်ဳိ႕တို႔၏ အားၿပိဳင္မႈမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးထားသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္မ်ားမွ မွတ္သားဖြယ္ရာ ဘံုတူညိီခ်က္ႏွင့္ ဘံုျခားနားခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပထားပါသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးေသာ (ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္စုစုေပါင္း (၅၀) ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဖက္ဒရယ္ အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရ (၂) ရပ္တို႔ျဖင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ (dual federalism) ကို က်င့္သံုးသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ႏုိင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိေသာ အာဏာမ်ားရွိၿပီး အာဏာအခ်ဳိ႕ကိုသာ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား လႊဲေျပာင္းေပးထားသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ခ်က္ (၁၀) အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား လႊဲေျပာင္းေပးထားျခင္း မရွိသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားအားလံုးကို က်င့္သံုးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံု ႏွင့္ ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွ ဆင္းသက္လာသျဖင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအၾကား ႀကီးမားေသာ ကြာျခားခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သံုးေသာ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ၎တို႔၏ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔သည္ ျပည္နယ္၏ အေရးကိစၥမ်ား (ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း စသည္တို႔) ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခန္းက႑သည္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ပထမကမာၻစစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးႀကီးစစ္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွလြဲၿပီး အကန္႔အသတ္မ်ားစြာ ရွိေနသည္။ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ၏ အခန္းက႑ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တရားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔တို႔၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာလည္း က်ဥ္းေျမာင္းေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ႏွင့္ ကိုးရီးယား စစ္ပြဲၿပီးေနာက္ မဟာစီးပြားေရးပ်က္ကပ္ (The Great Depression)ဆိုက္ေရာက္သည့္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀- ၄၅ ႏွစ္အတြင္း ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ အခန္းက႑မွာ စိုးမိုးခဲ့ သည္။ ထိုကာလအတြင္း ဖြဲ႔စည္းပံုအရဖက္ဒရယ္အစိုးရအားေပးအပ္ထားေသာလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တရားေရးအဖြဲ႔က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္(ဝင္ေငြ နည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ - Medicaid၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ - Medicare၊ လူမႈဖူလံုေရး - Social Security ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအပါအဝင္) ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားစြာတို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြပံ့ပိုး ေပးရသည္။

ထိုကာလေနာက္ပိုင္းတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ အခန္းက႑မ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္း ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ျပန္လည္ညီလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အခ်ဳိ႕အေပၚ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကားအာဏာခြဲေဝမႈမ်ားသည္ ဘံုနားလည္မႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအေလ့အထႏွင့္ တရားေရးအဖြဲ႔၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေနၿပီး ေခတ္ကလအလိုက္ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည္။ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ဖက္ဒရယ္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ား၊ဘ႑ာေရးဆက္ႏႊယ္မႈႏွင့္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း မ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဘ႑ာေရးဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ခု (a fiscal constitution) မပါရွိေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ကို ေပးအပ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ လႊမ္းၿခံဳ မႈရွိသည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာ ခြဲေဝမႈမ်ားကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္ စနစ္၏ အေျခခံအစိတ္အပိုင္းမ်ားအလိုက္ေအာက္တြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား

အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒျပဳတာဝန္ (legislative responsibitilies) ႏွင့္လက္ေတြ႔ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းတာဝန္ (responsibilities for actual provision of services) ဟူ၍ ခြဲျခားသိျမင္ထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ (ဖက္ဒရယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဆင့္) အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား၊အထူးသျဖင့္ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ဖြဲ႔စည္းပံုထဲတြင္ျပ႒ာန္း ထားေသာ္လည္း အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈတာဝန္အမ်ားစုကိုမူ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳတာဝန္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို ေလ့လာ ၾကည့္လွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားသည္ မၾကာမဏဆိုသလို ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားစုကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္မ်ားကို (အနည္းဆံုး အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ) မွ်ေဝယူၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၏ က႑/လုပ္ငန္း အလိုက္ တိုက္ရိုက္အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ အစိုးရတစ္ခုတည္းကသာ တာဝန္ယူရသည့္ သီးျခားအသံုးစရိတ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားပူးတြဲတာဝန္ယူရသည့္ မွ်ေဝအသံုးစရိတ္မ်ားရွိသည္။ ဥပမာ - ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စာတိုက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ သီးျခား အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ လူမႈေရးအာမခံ လုပ္ငန္းသည္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရတို႔၏ မွ်ေဝအသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသႏၱရ အစိုးရတို႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ျပည္နယ္အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ကြဲျပားသြားသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္၊ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္ေပးသည့္ အခန္းက႑ အနည္းငယ္သာ ယူထားသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ မၾကာခဏ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားပါေသာ ဖက္ဒရယ္ ေထာက္ပ့ံေငြမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မွ်ေဝျခင္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို အသံုးခ်ၿပီး ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား ဖိအားေပးလႊမ္းမိုးႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ဥေပေဒျပဳခြင့္မရွိေသာ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳအာဏာေအာက္ရွိေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ားအား လႊမ္းမိုးႏိုင္သည္။ ဥပမာ

- ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ (၂၁) အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္အတြင္း အရက္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေသာက္သံုးျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပည့္အဝ ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ျပည္နယ္ မ်ားကို ျဖတ္သြားေသာ အေဝးေျပးလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေဝးေျပးလမ္းဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ရယူလိုပါက မိမိတို႔ျပည္နယ္တြင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ အရက္ဝယ္ယူခြင့္ရွိသည့္ အသက္အရြယ္(၂၁ ႏွစ္ေအာက္)ကို တိုးျမႇင့္ေပးရမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုက သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္၎မွ တိုက္ရိုက္ဥပေဒျပဳခြင့္မရွိသည့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားကို သြယ္ဝိုက္ေသာအားျဖင့္ ရယူႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ ေထာက္ပံ့ေငြမပါေသာ အမိန္႔အာဏာမ်ား (unfunded mandates) ကို အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔အေပၚ ဖက္ဒရယ္ဦးစားေပးခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဖိအားေပးႏုိင္သည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ “မည္သည့္ကေလးမွ ေနာက္မက်န္ရ ဥပေဒ (No Child Left Behind legislation)”အရ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေငြ ခ်ေပးျခင္း မရွိသည့္တိုင္ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအပါအဝင္ ကေလးမ်ားအားလံုး၏ ပညာေရးအတြက္ မျဖစ္မေန တာဝန္ယူေပးရသည္။ ေနာက္ထပ္ ဖက္ဒရယ္အမိန္႔အာဏာပံုစံ တစ္ခုမွာ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈမ်ားအေပၚ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (federal control over interstrate commerce) ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုပါဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ (Trade and Commerce Clause)အရ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတို႔ကို အေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအခ်ဳိ႕သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားအေပၚသက္ေရာက္ မႈ ရွိသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (သို႔မဟုတ္) အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္ (၄) ခုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားသည္ ၁ - အေထြေထြအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ရမည္။ ၂ -  ဖက္ဒရယ္လြတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုမွ ျပည္နယ္မ်ားအား ကန္႔သတ္ခ်က္ပါေသာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပး အပ္ရာတြင္ ထိုေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကိုလက္ခံျခင္းျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အသိေပးရမည္။ ၃ - ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္ေထာက္ပံ့ေငြသည္ ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိပါက ေထာက္ပံ့ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၏ တရားဝင္မႈကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။ ၄ -  ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ သည္ အျခားေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ပါက ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ ေပ။ ဖက္ဒရယ္အစိုးရသည္ အဆိုပါ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို က်င့္သံုးရသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ရွင္းလင္း တိက်ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္း မရွိပါ။ ျပည္နယ္အမ်ားစု၏ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားထဲတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ျဖစ္ရမည္ဟုသာ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဖက္ဒရယ္အစိုးရအား သီးျခားအပ္ႏွင္းထားသည့္ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ား (ဝင္ေၾကးထုတ္ေဝျခင္း နွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအပါအဝင္) ကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ဥပေဒျပဳခြင့္ႏွင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ခြင့္ မရွိေပ။ သို႔ရာတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ - ၁၀ အရ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား အပ္ႏွင္းထားျခင္းမရွိသည့္အာဏာမ်ားအားလံုးကို က်င့္သံုးခြင့္ရွိသည္ဟု ပါရွိသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကို ဖြင့္ထားေပးသည္ကို ေတြ႔ရွိရ ပါသည္။  ။  ( မဇၥ်ိမ )

  1. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၁ )

  2. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )

  3. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၃ )

  4. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၄ )

  5. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္( ၅ )

  6. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၆ )

  7. အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၇ )