ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းမႈက အေမရိကန္စြမ္းအင္က႑ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို ဖ်က္စီးပစ္ေန

.

နယူးေယာက္၊ စက္တင္ဘာ - ၂ ။         ။ အေမရိကန္၏ အႀကီးဆံုးစြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Conoco Phillips က အဂၤါေန႔က အလုပ္ေနရာေပါင္း ၁၈၀၀ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

ေျမာက္အေမရိကတြင္ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ အလုပ္ေနရာျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ဟူစတန္ၿမိဳ႕တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ အလုပ္ေနရာေပါင္း ၅၀၀ေက်ာ္ျဖတ္ေတာ့ေလွ်ာ့ခ်ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ေရနံကုမၸဏီႀကီးကမူ ရုတ္တရက္စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈက ေရနံလုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို ဖံုးလႊမ္းသြားေသာေၾကာင့္ အလုပ္ေနရာျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြား ခဲ့ရသည္ဟုေျပာ သည္။ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္မႈမွာ အေမရိကန္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားလွေသာ္လည္း တကယ္အထိနာသည္က စြမ္းအင္က႑မွ အလုပ္သမားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။  

ေစ်းကြက္အတြင္း ေရနံပိုလွ်ံလာမႈက ယမန္ႏွစ္ တစ္စည္ ေဒၚလာ ၁၀၀ေစ်းႏႈန္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ တစ္စည္ ၃၈ေဒၚလာအထိ နိမ့္ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ အတက္အက်ျမန္ ဆန္လြန္းလွ၍ စြမ္းအင္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အနာဂတ္စီမံကိန္းဆြဲရန္ပင္ အခက္ေတြ႕ေနရၿပီး ေရနံကုမၸဏီအားလံုးလိုလိုပင္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်လာခဲ့ၾကသည္။

မၾကာေသးမီက ေရနံေစ်းႏႈန္း ျပန္လႈပ္လာခဲ့ေသာ္လည္း သံုးေလးႏွစ္ႏွင့္ အရင္လို ဂဏန္းသံုးလံုးေစ်းျပန္ေရာက္ဖို႔ အနည္းငယ္ကသာ ေမွ်ာ္လင့္ရဲၾကေတာ့သည္။   

Conoco Phillips မွာ ရွည္လ်ားလွသည့္ အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ကူညီေရးကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Challenger, Gray & Christmas ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္ေနရာေပါင္း ၅၁၀၀၀ေက်ာ္ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ် ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။  

ေရနံကြင္း၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ားက အလုပ္သမားအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္ၿပီး Schlumberger ၊ Baker Hughes ႏွင့္ Halliburton တို႔အသီးသီးက ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ အလုပ္သမားေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားကို ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္တြင္ၿမဲေနေသးသည့္ စြမ္းအင္က႑ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕မွာလည္း လုပ္ခေလွ်ာ့ယူရန္ ဖိအား အေပးခံၾကရသည္။