အျငင္းပြားဖြယ္ ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ

.

 ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းနယ္ေျမ တည္ရိွရာ ေက်းရြာ အမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးဆန္႔က်င္ေရး ပိုစတာမ်ား ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္  (ဓာတ္ပံုမ်ား - စႏၵာေမာ္/Myanmar Now)

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္းက ိုေနျပည္ေတာ္ ခြင့္ျပဳမည္ဟု ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္

(ဘားအံ) — ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းနယ္ေျမရိွ လယ္ကြင္းျပင္သည္ ၾကခတ္ဝါး႐ံုပင္ ေပါမ်ားေသာေတာအုပ္ေလးျဖင့္ အနားသတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ေဒသခံတို႔ နိစၥဓူဝဝမ္းစာရွာေဖြေရးအတြက္ ယင္းေတာအုပ္ေလးမွ ထြက္ရွိေသာေတာဟင္းလ်ာမ်ားက အေထာက္အကူျပဳေနၿပီး ယာေတာစိုက္ခင္းတို႔ကလည္း ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ အေရးပါလွသည္။

 ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းနယ္ေျမ တည္ရိွရာ ေက်းရြာ အမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးဆန္႔က်င္ေရး ပိုစတာမ်ား ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္  (ဓာတ္ပံုမ်ား - စႏၵာေမာ္/Myanmar Now)

ျပည္နယ္အစိုးရက ဤနယ္ေျမတြင္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနၿပီးအနားတြင္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနေသာ သံလြင္ျမစ္က ထိုစက္ရံုအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးသယ္ေဆာင္ေပးမည့္ အဓိကလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာေပမည္။

ကရင္တိုင္းရင္းသူေဒၚေပြသအပါအဝင္ ေဒသခံအမ်ားအျပားကမူစက္ရံုေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လူေနမႈဘဝအႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟုဆိုၾကသည္။

 ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္ရံု စီမံကိန္းနယ္ေျမ တည္ရိွရာ ေက်းရြာ အမ်ားအျပားတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးဆန္႔က်င္ေရး ပိုစတာမ်ား ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္  (ဓာတ္ပံုမ်ား - စႏၵာေမာ္/Myanmar Now)

“ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုေရာက္လာရင္ ကၽြန္မတို႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမယ့္ ေနရာေတြ ေပ်ာက္ကုန္မွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစက္႐ံုကိုမျဖစ္ေစခ်င္ဘူး”ဟုစီမံကိန္းနယ္ေျမရိွ ထံုးေတာင္ရြာတြင္ လယ္ေျမဧကတခ်ဳိ႕ ပိုင္ဆိုင္သည့္  ေဒၚေပြသကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ားျပားေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းကို အတည္ျပဳျခင္း မရိွေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္းကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔၊ ပူးတဲြလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီတို႔ကမူ စီမံကိန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရမည္ဟုယူဆထားၾကၿပီး လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ကိုပင္အကုန္အက်ခံ၊ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ျဖစ္ေနသည္။

စီမံကိန္းကို သေဘာက်ျခင္း မရိွသည့္ သံုးအိမ္ရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ေစာေက်ာ္တင့္

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး

တည္ေဆာက္လုိသည့္ စက္ရံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ မီဂါဝပ္ ၁,၂၈ဝထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ဟုသိရသည္။ ႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရိွရာ ထိုကိန္းဂဏန္းမွာ မက္ေလာက္စရာပမာဏ ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ အရဤမွ် မ်ားျပားသည့္ ပမာဏကိုထုတ္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ဳိးကို တုိင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရိွေပ။

စီမံကိန္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္အတြက္  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္မွာပင္ ေဒသခံအမ်ားအျပား၏ ကန္႔ကြက္မႈကို ျပည္နယ္အစုိးရရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းကို သေဘာက်ျခင္း မရိွေသာ္လည္း စီမံကိန္းနယ္ေျမရိွ ေျမကြက္ကို ျပည္နယ္အစိုးရထံ ေရာင္းခ်လိုက္သည့္ ေဒသခံ ေဒၚထံုးနီ 

ေဒသတြင္း ၾသဇာႀကီးေသာ၊ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) က  ဤစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမည္သည့္ဘက္ကိုမွ် ေထာက္ခံရန္ အဆင္သင့္ မရိွေသးဟုဆိုသည္။

 “ဒါကလုပ္ရင္လည္းေကာင္းတယ္၊ မလုပ္ရင္လည္းေကာင္းတယ္။ လုပ္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ လိုအပ္ေနတာေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာေပါ့”ဟုKNU  ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဖဒိုမန္းၿငိမ္းေမာင္ကေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဦးစိုးလိႈင္ကစီမံကိန္းသည္ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြးနည္းပညာကို သံုးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမအနီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ဆန္႔က်င္ေရး အမွတ္အသားမ်ား ေရးသားထားသည္

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းမွာေတာင္မွ ဒီေလာက္ နည္းပညာျမင့္မဟုတ္တဲ့ စနစ္နဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးကေန စြမ္းအင္ထုတ္ေနတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္ လုပ္သင့္တာကိိုလုပ္တာပါ”ဟုျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

ဘားအံေဒသစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါကဝတ္ႀကီး၊ က်ံဳမသြယ္ ေက်းရြာအုပ္စု ႏွစ္ခုတည္ရိွရာ နယ္ေျမအတြင္း သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း၊  လယ္ယာကိုင္းကၽြန္း အလုပ္အကိုင္မ်ားဆံုးရံႈးျခင္း၊ စက္ရံုေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ အႏၱရာယ္တို႔ ေပၚေပါက္လာမည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးနည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟူေသာအစိုးရ၏ ေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရိွသူမ်ားထဲတြင္ ဝတ္ႀကီးတစ္ဘက္ကမ္းရွိ ဥေဒါင္းေက်းရြာမွ ရြာဦးေက်ာင္းဆရာေတာ္လည္း ပါဝင္သည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမအနီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအုတ္တံတိုင္းတစ္ခုတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး ဆန္႔က်င္ေရး အမွတ္အသားမ်ား ေရးသားထားသည္

“လွ်ပ္စစ္မီးကေတာ့ လိုခ်င္တာေပါ့။ လွ်ပ္စစ္ရမွ ျပည္နယ္ေရာ၊ ႏိုင္ငံေရာတိုးတက္မယ္ ဆိုတာကိုနားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္သူတို႔က တကယ့္ကုိေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းစနစ္ေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ မယံုဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကန္႔ကြက္ေနရတာပါ”ဟုဆရာေတာ္ကမိန္႔သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားက မူစီမံကိန္းတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတန္ခ်ိန္ (၄)သန္းႏွစ္စဥ္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ တန္ေပါင္း ၇၅ သိန္းခန္႔ ထြက္ႏိုင္ေၾကာင္း တြက္ခ်က္ထားၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒က တည္ဆဲဥပေဒမ်ားပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာေဆာင္ရြက္လွ်င္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး စက္႐ံုသည္အႏၱရာယ္ မရွိႏိုင္ေၾကာင္းသံုးသပ္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု ပံုစံငယ္တြင္  ေက်ာက္မီးေသြး တင္သြင္းေရးအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ေရလမ္းေၾကာင္း၊ ဆိပ္ကမ္းတို႔ကိုလည္ ေတြ႔ရသည္

“ဥပေဒေတြအတိုင္းလုပ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာမရွိပါဘူး။ တကယ္လို႔ သူတို႔ကဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖာက္တယ္ ဆိုရင္လည္းအေရးယူလို႔ ရေနတာပဲ”ဟုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစိုးသူရထြန္းကေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ မီးနီျပ

အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားကေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုးစီမံကိန္းႀကီးမ်ဳိးကိုအဆိုျပဳျခင္းမရိွေသးေပ။

စီမံကိန္းကိုတက္တက္ၾကြၾကြ ေထာက္ခံၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားလည္းရိွသည္။ ထိုသို႔ ေထာက္ခံသူအမ်ားအျပား တည္ရိွရာဝတ္ႀကီးေက်းရြာသည္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ၾကေသာရြာလည္း ျဖစ္သည္။

ထိုရြာမွ ရဲဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ေသာဦးခင္ေမာင္ဆန္းကစက္ရံုမွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးထြက္ေပၚမလာရန္ အစိုးရကစီစဥ္ေပးႏိုင္မည္ဟုယံုၾကည္ေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ကိုအက်ိဳးရွိေစမယ့္ ဒီစီမံကိန္းကို ႀကိဳဆိုတယ္။ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အစိုးရကလည္း အႏၱရာယ္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားမယ္လို႔ ေျပာထားတာပဲေလ” ဟုအသားညိဳညိဳ၊ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္းရဲဝန္ထမ္းေဟာင္းကဆိုသည္။

ေက်ာက္မီးေသြး၊ ေရအားတို႔ကို အသံုးျပဳေရးမွာ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးရသည္ဟုအစိုးရကကနဦးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ တြင္ အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁ဝဝ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္ကယင္းသို႔ ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂ဝ၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီလေနျပည္ေတာ္အစည္းအေဝးႀကီးတစ္ခုတြင္  လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဦးဝင္းခုိင္က ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ခ်ျပခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးကေဈးသက္သာေသာ္လည္း"အျခားသံုးသပ္ရန္ အခ်က္မ်ားစြာရွိသျဖင့္" LNG ဓာတ္ေငြ႔သံုးၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ေရး ေရတိုစီမံကိန္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟုဝန္ႀကီးကဆိုသည္။

မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတစ္ခုတြင္မူထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာခဲ့သည္။ ေဒသခံတို႔ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းကိုခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေျပာသည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ထုတ္လုပ္ရန္ အသံုးျပဳမည့္ စြမ္းအင္မ်ားအနက္ ေက်ာက္မီးေသြးသည္ ေနာက္ဆံုးဦးစားေပးျဖစ္မည္ဟုဆိုသည္။

‘‘ေရအားေတြ အမ်ားႀကီး။ တျခားလုပ္စရာေတြလည္းအမ်ားႀကီးပါ။ ဒါလုပ္မွ လွ်ပ္စစ္ရမွာမဟုတ္ဘူး”ဟု ဦးဝင္းခိုင္ကေျပာသည္။

စီမံကိန္းကိုေနျပည္ေတာ္ဘက္မွ သေဘာမတူေၾကာင္းအသံထြက္ေနေသာ္လည္း  ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ တဲြဖက္ၿပီး စီမံကိန္းအေကာင္အထည္မည့္ Toyo Thai Myanmar ကုမၸဏီကေနာက္ဆုတ္ျခင္းမရိွေပ။

ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ တင္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအစိုးရထံမွ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည္ဟုကုမၸဏီ၏ ဝတ္ႀကီးေဒသေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတာဝန္ခံ ကိုထက္ေအာင္မြန္ကေျပာသည္။          

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ရမယ့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိ၊ မရွိကနဦးစမ္းသပ္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ျပည္နယ္အစိုးရကိုေရာ ျပည္ေထာင္စုကိုေရာတင္ထားပါတယ္” ဟုကိုထက္ေအာင္မြန္က ဇြန္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာသည္။     

ကုမၸဏီကစီမံကိန္းအတြက္ ေဒၚလာသံုးဘီလီယံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည္ ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းတြင္ အသံုးျပဳမည္ဆိုေသာ သန္႔စင္ေက်ာက္မီးေသြး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးနည္းပါးမႈအေၾကာင္းေလ့လာႏိုင္ရန္ ေဒသခံတခ်ဳိ႕ကိုဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ျပင္ဆင္မႈ

စီမံကိန္္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္ ဆိုပါကစက္ရံုသည္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီးသံုးႏွစ္ၾကာမွ စတင္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီးသတ္မွတ္ထားသည့္ ဓာတ္အားပမာဏအျပည့္အဝထြက္ရိွရန္ ေနာက္ထပ္ တစ္ႏွစ္ အခ်ိန္ယူရမည္ဟုသိရသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေနျပည္ေတာ္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရသည့္ႏွင့္ စီမံကိန္းကိုစတင္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

 “တကယ္လို႔မ်ား ျပည္ေထာင္စုကမီးစိမ္းျပလိုက္တာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ႏိုင္ေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီကေျမေတြကိုနစ္နာေၾကးေပးထားတယ္”ဟုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကသတင္းေထာက္မ်ားကိုေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရကစီမံကိန္းနယ္ေျမအတြင္းဧကအမ်ားအျပားကိုေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္သိန္းေပါင္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ သံုးကာဝယ္ယူၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီတစ္ခုထံမွ သိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ကေဒသခံ ၂၂ ဦးကိုနစ္နာေၾကး၊ သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကး ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းမင္းကေျပာသည္။

ဤအေျခအေနတြင္ ထံုးေတာင္ေက်းရြာမွ ေဒသခံအမ်ားအျပားကမူ ၎တို႔၏ လယ္ေျမမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ သံုးအိမ္ရြာတြင္မူေျမယာေလ်ာ္ေၾကးယူထားသူငါးဦးအနည္းဆံုးရိွသည္။ ေလ်ာ္ေၾကးယူထားသည္ ဆိုေသာ္လည္းစီမံကိန္းကို သေဘာက်ျခင္းမရိွဟု သံုးအိမ္ရြာမွ ေဒၚထံုးနီကေျပာသည္။

 “ဒီလယ္ေတြကိုမေရာင္းရင္ စီမံကိန္းလုပ္တဲ့အခါ နစ္နာမယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္မကလည္း ဒီလယ္ေတြကို ထိုင္းမွာအလုပ္သြားလုပ္ၿပီး ဝယ္ထားေတာ့ အလကားေတာ့ အဆံုးမခံႏိုင္ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ေရာင္းလိုက္ရတာပါ”ဟုေဒၚထံုးနီကထိုင္ေနသည့္ သစ္သားခံုကိုလက္သဲျဖင့္ျခစ္ရင္းေျပာျပသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးမည္သို႔ မည္ပံုလုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုသည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေၾကညာသင့္သည္ဟု ေဝဖန္သူလည္းရိွေနသည္။  

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကမူ အဆိုပါေဝဖန္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်လိုက္သည္။

 “ကၽြန္မတို႔ကပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကိုေမးလာတိုင္း ကၽြန္မတို႔ ေျဖေနတာပဲ။ အားလံုးကိုသိေအာင္လည္းေျပာျပထားတယ္။ ဘာကိုမွ ထိန္ခ်န္ထားတာမရွိဘူး” ဟုေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က ေမလကုန္ပိုင္း ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာသည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမသံုးအိမ္ရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ေစာေက်ာ္တင့္ကမူ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုးၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လိုသူတို႔သည္ ေဒသခံမ်ားကိုေျပာဆို တိုင္ပင္ျခင္းမရိွဟုဆိုသည္။

မၾကာေသးမီက ထိုေဒသသို႔ သြားေရာက္စဥ္ တဖဲြဖြဲက်ေနေသာ မိုးစက္မ်ားေအာက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္းမပါ၊ ဖိနပ္ဝတ္ဆင္ထားျခင္းမရွိသည့္ ရာအိမ္မွဴးကဓားမတစ္ေခ်ာင္း ခ်ဳိင္းၾကားညွပ္ကာရြာသုႆန္အစပ္၌ လူးလားေခါက္တံု႔ ေလွ်ာက္ရင္းေျမက်င္း တခ်ဳိ႕ကို လိုက္လံျပသသည္။

“ေျမစမ္းဖို႔ဆိုၿပီးေျမတြင္းေတြ ေဖာက္္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မသိရဘူး။ ဘာမွအသိေပး၊ေျပာဆိုတိုင္ပင္ျခင္းမရွိဘဲ လုပ္ခ်င္ရာလာလုပ္တတ္တဲ့သူေတြရဲ႕ ကတိေတြကိုဘယ္လိုယံုရမလဲ” ဟုရာအိမ္မွဴးကေျပာလိုက္သည္။       ။