ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း က်ဴးဘားသို႔ ပထမဆုံးအျဖစ္ အိႏိၵယ သမၼတ လာေရာက္လည္ပတ္

.

ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း အိႏိၵယေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး က်ဴးဘားႏုိင္ငံသို႔ ပထမဆုံး လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနေသာ အိႏိၵယ သမၼတ ရမ္နက္ရွ္ကိုဗင္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ျဖစ္တည္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အိႏိၵယႏွင့္ က်ဴးဘားႏိုင္ငံသို႔ ဦးေဆာင္ၾကရန္ ဇြန္ ၂၂ ရက္က တိုက္တြန္း ေျပာလိုက္သည္။

ဟာဗားနားရွိ တကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႏို္င္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားအား ခရီးစဥ္ေနာက္ဆုံးအျဖစ္ မိန္႔ခြန္းေျပာရာ သမၼတ ရမ္နက္ရွ္က ေတာင္ပို္င္းေဒသႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္းမႈ ျမွင့္တင္ေရးကို က်ဴးဘားႏွင့္ အိႏိၵယတို႔က အဓိကဦးေဆာင္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အသံကို ပိုမိုအေလးထားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏွင့္ ကမာၻ႔ေတာင္ပိုင္းဟု ေခါင္းစဥ္ေပးထားသည့္ ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ မိတ္ဖက္ျပဳျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံမႈ၏ အခရာပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ေျပာသည္။

ထိုျပင္ က်ဴးဘားႏွင့္ အိႏိၵယ ဆက္ဆံေရးသည္ ေဆြးေႏြးေသာ မိတ္ဖက္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုလ်က္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ ခုိင္ၿမဲမႈတို႔ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ကာ ကမာၻ႔အေရးအရာတြင္ ပိုမိုအရာဝင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာခဲ့သည္။