အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ ( ၂ )

.

ဓာတ္ပံု-သူရ/မဇိၩမ

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တက္လာေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္ သည္“ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ေဆာက္ရန္ အားခဲထား လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္အညီ က႑ အသီးသီး ကို အားတက္ သေရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္အေရးႀကီး ပါသည္။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ျဖင့္ ရာစုႏွစ္ (၇) ခုနီးပါး ျဖတ္သန္းလာ ခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အမ်ားျပည္သူလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ အသြင္ကူး ေျပာင္းရာတြင္ မေရွာင္လႊဲႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အတူ ရရွိ လာႏိုင္သည့္အမ်ဳိးသားတန္းတူညီမွ်မႈ၊ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္တရားမွ်တမႈတို႔သည္ျပည္တြင္းလက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္   ေရရွည္တည္တံ့ေသာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္သည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရွိပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခိုင္မာစြာျဖင့္ ရပ္တည္ေနေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ၏ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား ကို ေလ့လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိႏိုင္မည့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ပံုေဖာ္ သြားရန္ လိုပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးေနေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ား၏ အေျခခံဝိေသသ လကၡဏာမ်ားအရ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၏ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရ) သည္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာမ်ား (အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အုပ္စုႀကီးသံုးရပ္ ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာ)  ကို ခြဲေဝက်င့္သံုး (division of powers) ၾကသည္။  အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ခြဲေဝက်င့္သံုးေသာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား အနက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာသည္ အဓိကက်ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ခိုင္မာအားေကာင္းေရး အတြက္မူ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အျခားက႑မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ မ်ားကိုလည္း စနစ္တက် ခြဲေဝက်င့္သံုးသြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔မွသာ အစိုးရအဖြဲ႔ မ်ားအၾကား ပဋိပကၡ ေလ်ာ့နည္းၿပီး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္သဟဇာတ ရွိေသာ ဆက္ဆံေရးကို ေရရွည္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ေရရွည္တည္တံ့ ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုအစိုးရအဖြဲ႔မ်ားအၾကား စနစ္တက်ခြဲေဝက်င့္သံုး သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းကို ထဲထဲဝင္ဝင္သိရွိလာၾကၿပီး က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားႏိုင္ရန္ႏွင့္လာမည့္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံုအစည္းအေဝးမ်ား တြင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြး ၾကမည့္ သက္ဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔မ်ားက လိုအပ္ပါက ေလ့လာႏုိင္ရန္ႏွင့္မူဝါဒ ခ်မွတ္သူ မ်ား အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ပီျပင္စြာ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္သေဘာေပါက္ ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္မည့္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္ စနစ္တစ္ခုကို ပံုေဖာ္ ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္အလို႔ငွာ ေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။

(က) ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာ(အသံုးစရိတ္အာဏာ၊ အခြန္အာဏာ၊ ဘ႑ာေရး ကြာဟ ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဘ႑ာေငြ လႊဲေျပာင္းျခင္းအစီအစဥ္) မ်ားကို မည့္သို႔ ခြဲေဝက်င့္သံုးၾကသနည္း။

(ခ) ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ မည္သည့္ အားသားခ်က္ႏွင့္ အာနည္းခ်က္မ်ား ရွိပါသနည္း။

(ဂ) ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ပံုေဖာ္ရာတြင္ မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္ပါသနည္း။

(ဃ) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးရန္ မည္မွ် အေရးႀကီးပါသ နည္း။

(င) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစနစ္အရ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ) ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ဘ႑ာေရးအာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ အေျခအေနတို႔သည္ မည္သို႔ ရွိပါသနည္း။

(စ) ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ႏုိ္င္မည့္ ဘ႑ာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို မည္သို႔ ပံုေဖာ္သြားႏိုင္သနည္း။  ဆိုတာမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းက နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။သို႔မွသာ ဘ႑ာေရး ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈ ႏွင့္ လိုအပ္ပါကဝိုင္းဝန္းတည့္မတ္ေပးမႈတို႔ကိုထိေရာက္စြာျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးအာဏာမ်ားကို စနစ္တက်ေရးဆြဲ ခ်မွတ္ထားေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္တစ္ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ဟု အခိုင္ အမာယူဆထားပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာ ဘ႑ာေရးစနစ္၏ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကို အမ်ားနား လည္ႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။  ။

အပိုင္း (၁) အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္- http://www.mizzimaburmese.com/article/40742