အျငင္းပြားဖြယ္ ေခြးသားစားပြဲေတာ္ကုိ တ႐ုတ္မွာ အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပ

.

ဇြန္ ၂၂ ။      ။ ေခြးသားစားျခင္းကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္ဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ လက္တေလာ အင္တုိက္အားတုိက္ လႈပ္ရွားလာေနစဥ္မွာပဲ တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းမွာေတာ့ က်င္းပေနက် ေခြးသားစားပြဲေတာ္ကုိ ယခုႏွစ္မွာလည္း အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပခဲ့ျပန္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေနက်ျဖစ္တဲ့ ယြီလင္း ေခြးသားစားပြဲေတာ္ကို ဇြန္လ  ၂၁ ရက္က အဟန္႔အတား တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးထြက္ေနတဲ့ ယင္းပြဲေတာ္ကို တားဆီးႏိုင္ေရးအလို႔ငွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြအေနနဲ႔ နည္းနာစနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲလႈပ္ရွားသြားရဖုိ႔ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို တ႐ုတ္ေခြးသားစားပြဲေတာ္ ဖြင့္လွစ္မႈ မတုိင္မီ တစ္ရက္အလိုကမွ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ တရား႐ံုးတစ္ခုက ယင္းေခြးသားစားျခင္းကို ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးဆိုၿပီး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ေသးတာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလို အမိန္႔ထုတ္ျပန္ညႊန္ၾကားလိုက္ျခင္းက ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ေခြးသားစားျခင္း အေလ့အက်င့္ကုိ တားဆီးႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ ေပၚလာၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက ဆုိၾကေပမယ့္ တ႐ုတ္မွာေတာ့ ယင္း ေခြးသားစားမႈကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ခက္ခဲေနဦးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။