သံုးပြင္႔ဆိုင္စာခၽြန္လႊာႏွင့္ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား စံုစမ္းေရးသီးျခားေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္အေပၚ EU ႀကိဳဆို

.

Photo-EPA

ဇြန္လ ၁၉ ။         ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ သီးျခားေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔သည္႔  နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင္႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို  ၾကိဳဆိုေၾကာင္း ဥေရာပသမဂၢ (EU) မွ ဇြန္လ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ပြင္႔လင္းျမင္သာျပီး တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈရိွသည့္ စံုစမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေစရန္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ခိုင္မာေသာေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင္႔ ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင္႔ ပြင္႔လင္းျမင္သာသည္႔ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို အျပည္႔အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ေကာ္မရွင္၏  လုပ္ပိုင္ခြင္႔မ်ားနွင္႔ ဖြဲ႔စည္းပံု အေသးစိတ္ကို သိရိွနိုင္ရန္အတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာအစိုးရ ၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) နွင္႔ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး (UNHCR) တို႔အၾကား သံုးပြင္႔ဆိုင္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အေရးပါျပီး လိုအပ္သည့္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံတြင္ ခိုလံႈေနၾကသည္႔ ဒုကၡသည္မ်ား  မိမိတု႔ိ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျဖင္႔ ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္အေျခခ်နိုင္ေစမည့္အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးပါျပီး လိုအပ္သည္႔ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပြင္႔လင္းျမင္သာမႈ လိုအပ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရိွသည္။

အဆိုပါဒုကၡသည္မ်ား ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားေရးဆိုင္ရာ မူေဘာင္တစ္ရပ္ကို သံုးပြင့္ဆုိင္နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ UNHCR ၊ UNDP တို႔ကို ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းကို သြားေရာက္ခြင့္ ျပဳမယ့္ မူေဘာင္တစ္ရပ္လည္း ပါ၀င္ေနျပီး ကုလေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ မူလေနရပ္ရင္း ဧရိယာေတြဆီ သြားေရာက္ခြင့္ ရႏိုင္ရန္တို႔ပါ ပါရိွသည္။

ဇြန္လ ၁၉ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း “ဥေရာပသမဂၢနွင္႔ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားသည္ ကုလသမဂၢနွင္႔ တျခား ျပည္တြင္းနွင္႔ နိုင္ငံတကာမွ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း  အကန္႔အသတ္ မရိွ  ၊ ေနွာင္႔ေနွးၾကန္႔ၾကာျခင္းမရိွေစဘဲ သြားေရာက္ခြင္႔ျ႔ပဳလိမ္႔မည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔လ်က္ရိွပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။