စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္းတစ္ၾကိမ္မွ မေမးရေသးေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရွိ

.

မံုရြာ၊ ဇြန္ ၁၄။                         ။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ လံုးဝ ေမးခြန္းမေမးျမန္းေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရွိေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ရံုးမွ သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သက္တမ္း (၂)ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ကာလအတြင္း ၄င္းလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွာ လံုးဝေမးခြန္း မေမးျမန္းရေသးဘဲ လႊတ္ေတာ္၌သာ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

"လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက်င္းပေနတာဟာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးရွိေစမယ့္ ေမးခြန္းေတြ/အဆိုေတြ/ဥပေဒေတြ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္တာဝန္ေတြကို ပိုမိုႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္" ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း အစည္းအေဝးျပီးဆံုးပါက မိမိတို႔ေကာ္မတီအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေၾကြးက်န္မထားပဲ  ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊   ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား အေနျဖင့္လည္း အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ညိွႏႈိင္းကာ အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း၊ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပကာ ေဆာင္ရြက္ၾက ေစလိုေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပံုမွန္အစည္းအေဝးျပီးဆံုးခ်ိန္တြင္ ေမးခြန္းေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေမးျမန္းခ့ဲၾကျပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၇၉၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း ၃၂၇ ခု၊ ႏွင့္ အဆို ၂၁ ခုအနက္ ၁၇ ခုကို အတည္ျပဳခ့ဲၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္၌ ေမးခြန္း၂၀ ႏွင့္အထက္ အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းထားသူ ၉ ဦး၊ ေမးခြန္း ၅ ခုေအာက္ အနည္းဆံုး ေမးျမန္းထားသူ ၁၈ ဦးႏွင့္ ေမးခြန္းလံုးဝ ေမးျမန္းျခင္းမရွိသူ ၁ ဦးတို႔ရွိျပီး ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ၊ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ရံုးမွ သိရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး (၁၄)ႀကိမ္၊ အထူး အစည္းအေဝး (၁)ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္း အေဝး (၂)ႀကိမ္၊ စုစုေပါင္းအစည္းအေဝး (၁၇)ႀကိမ္ က်င္းပခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ရံုးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအျပင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ၿပီးစီးခ်ိန္ အထိလည္း ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈ မရိွေသးေၾကာင္း  ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္က ဇြန္လ ၄ ရက္က ေျပာထားသည္။