အိႏၵိယစီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေႏွးေကြးသြား

.

နယူးေဒလီ၊ စက္တင္ဘာ - ၁ ။         ။ တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အိႏၵိယစီးပြားေရးမွာ ဧၿပီလမွ ဇြန္လအတြင္း ႏွစ္စဥ္ ၇ရာခိုင္ႏႈန္း ႀကီးထြားလာေနခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ယင္းပမာဏမွာ ယခင္သံုးလပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္း ၇.၅ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်သြားခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ပမာဏထက္ ပိုမိုခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ ၇ရာခိုင္ႏႈန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့သည္ဟုဆိုရာ အိႏၵိယႏွင့္ တရုတ္တို႔မွာ ကမၻာေပၚတြင္ အျမန္ဆံုးဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားေနသည့္ စီးပြားေရးႏိုင္ငံႀကီးႏွစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားကမူ အိႏၵိယ၏ တရား၀င္ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ အမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တိတိက်က် ထင္ဟပ္ေလ့မရွိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

‘အေပၚယံတန္ဖိုးအရေတာ့  ဒုတိယသံုးလပတ္ရဲ႕ ဂ်ီဒီပီကန္းဂဏန္းေတြအရ အိႏၵိယဟာ အျမန္ဆံုးဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားေနတဲ့ စီးပြားေရးႀကီးအျဖစ္ တရုတ္နဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ပါၿပီ္’’ဟု Capital Economics မွ ရွီလန္ ရွားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘ဒါေပမယ့္လည္း ဂ်ီဒီပီဟာ စီးပြားေရးဟာ အလႈပ္အရွားအထၾကြကင္းတဲ့ သံုးႏွစ္တာအၿပီးမွာ နာလံထမႈရဲ႕ အေစာပိုင္းအဆင့္ေတြမွာသာ ရွိေနေသးတယ္ဆိုတာကို ညႊန္ျပေနတဲ့ အျခားညႊန္တံေတြနဲ႔က မညီမညြတ္ျဖစ္ေနေသးတယ္။ တရား၀င္ ဂ်ီဒီပီအခ်က္အလက္ေတြဟာ စီးပြားေရးအင္အားကို သိသိသာသာ ပိုတြက္ထားတာပါ’’ဟုလည္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

တရုတ္စီးပြားေရး ေႏွးေကြးသြားမႈနဲ႔အတူ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ကမၻာႏွင့္အ၀န္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ ေနာက္ထပ္ေမာင္းႏွင္အားအေနျဖင့္ အိႏၵိယဘက္သို႔ ဦးလွည့္လာခဲ့ၾကသည္။  အခ်ိဳ႕က ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလပတ္ႏွစ္ခု အတြင္း ၇ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမိုေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကရာ အိႏၵိယမွာ တရုတ္ထက္ပင္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာေနသည္ျဟ ယူဆခဲ့ၾကသည္။

‘ဂ်ီဒီပီအေရအတြက္က စိတ္ပ်က္စရာပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း အိႏၵိယစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျပည္တြင္း၀ယ္လိုအားကပဲ ေမာင္းႏွင္လိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္’’ဟု မြန္ဘိုင္း ခိုတက္မဟင္ဒရာဘဏ္မွ မာဒါ၀ီ အရိုရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘လူသံုးကုန္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈနဲ႔အတူ အိမ္ေထာင္စရိတ္သံုးစြဲမႈလည္း ျမင့္တက္လာလိမ့္မယ္’’ဟု ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။