ရခိုင္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အသစ္ ဖြဲ႔စည္းမည့္အေပၚ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ႀကိဳဆို

.

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ အသစ္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္၏ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဘာရစ္ဂၽြန္ဆင္က ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ဇြန္လ ၁ ရက္က တြစ္တာတြင္ ေရးသားထားသည္။ 

"အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔၀င္ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ရက္စက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို စုံစမ္စစ္ေဆးႏုိင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး၊ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ႏုိင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမည္"ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ေရးသားေျပာဆိုထားသည္။

ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔က ARSA အဖြဲ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို စံုစမ္းရန္ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုကုိ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ကို အမ်ဳိးသားအစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရမွ ဖြဲ႔စည္းသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေကာ္မရွင္၌ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးတစ္ဦးအပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္(၃)ဦးပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ ယင္းေကာ္မရွင္ကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ဥပေဒႏွင့္ နည္းပညာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ပ့ံပိုးေပးမည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ မက္တစ္ဟာ အင္ဒို-ပစိဖိတ္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာ အာဆီယံ၀န္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥနဲ႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာအစုိးရဘက္မွ ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွစ္ခုကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အဆိုပါေကာ္မရွင္မွ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟု သိရသည္။