ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္လိုအပ္ေနဟုဆို

.

ရန္ကုန္၊ ေမလ ၈ ။          ။ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ အရာရွိဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမယာဥပေဒမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္ သည့္ ပညာရွင္မ်ားအား ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ေပးကာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်မည္ ဆိုပါက ေျမယာျပႆနာမ်ားကို မွန္ကန္ျမန္ဆန္စြာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း မုတ္သံုေက်း လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းကေျပာသည္။

“ လက္ရွိ NLD အစုိးရမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရတဲ့ သူေတြအတြက္ တရားမွ်တေသာ အေျဖရွာေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေရး ေစတနာရွိပါတယ္။ မူဝါဒတစ္ခ်ိဳ႕လည္းခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္လို႔ ျဖစ္ေနတဲ့ အေနအထားက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားတယ္”ဟု ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရာတြင္ ေက်းလက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္စံုတရာ ခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္ ေျမ ရာဇဝင္အား တိက်စြာသိရွိၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား ကိုယ္စားျပဳ သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္သူမ်ားေနရာတြင္ ပါဝင္လာရန္လိုအပ္ေၾကာင္း မုတ္သံုေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔မွ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵရွိေသာ္ လည္း ေျမယာျပႆနာအမႈတြဲမ်ားမွာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ႐ုိင္ၾကားထဲတြင္ ေဘာလီေဘာပုတ္သကဲ့သို႔ တစ္ဝဲလည္ လည္ရွိေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ေျပာသည္။

“ ဒီကေန႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ နစ္နာမႈမ်ား ေကာ္မတီေတြမွာ အဓိက ဇာတ္ေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ ျဖစ္ေနတာက ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔၊ ေျမစာရင္းက အရာရွိတို႔၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေန႔ အေမြခံရတဲ့ ျပႆနာေတြမွာ ဒီလူေတြက အက်ိဳးစီးပြား စပ္ဆိုင္တဲ့  အထဲထဲမွာပါပါတယ္။ ကုမၸဏီေတြပါတယ္။ အက်ိဳးစီးပြားစပ္ဆိုင္တဲ့အပိုင္းေတြမွာ။ ဒီအထဲေတြမွာ ပတ္သက္ခဲ့ၾကတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ တာဝန္ရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တခ်ိဳ႕ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ  အက်ိဳးစီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူေတြဟာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့အထဲ ပါေနတဲ့အခါ ဒီျပႆနာေတြက မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲတစ္ဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနတယ္”ဟု ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေနမႈ အေျခအေန အား သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔ ေမလ ၈ ရက္၊ ရန္ကုန္၊ ORCHID ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျမယာေပၚ လစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရး၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေျမယာေပၚလစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈမွ သင္ယူေလ့လာျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက မီဒီယာေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။