အသူတစ္ရာ နက္ေသာ ေခ်ာက္ကမ္းပါး ေလလား

.

Photo-Myanmar President Office

နိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္၏ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းကို ၾကိဳဆိုပါ၏ ။ ၎ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္မည္ဆိုပါက သိပ္ၿပီးထူးဆန္းလွသည္မဟုတ္ေပမယ့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားက သမၼတသည္ ေျပာသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾက၏ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ သမၼတသစ္ေတြ မၾကာ ခဏတက္၏ ။ တက္တိုင္းလည္း တိုင္းျပည္၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘာလုပ္ေပးမယ္ ၊ ဘာလုပ္လိုက္မယ္ အစရွိသျဖင့္ မိန္႔ခြန္းေတြ ေခၽြခ့ဲၾကတာခ်ည္းျဖစ္၏ ။ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆိုသလို မျဖစ္တာကမ်ား၏ ။

တစ္ခါ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၍လည္း တရားရံုး အသီးသီးအား တရားသူႀကီး အဆင့္ဆင့္က တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ ျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၾကရန္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုသည္။ ဒီေလာက္ကေလးပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ိဳးကို ခုမွခံစားရျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားသူႀကီးေတြရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈဆိုတာ မလုပ္မရႈပ္ မျပဳတ္ လုပ္လို႔မရေၾကာင္း ျမင္သာရမည္ျဖစ္သည္ ။ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဆင္ျခင္တံုတရားကို လက္ကိုင္ထားကာ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း  အမႈသြား အမႈလာကိုသံုးသပ္ဆင္ျခင္ကာ အမႈမ်ားကို အဂတိကင္းစြာျဖင့္ တရားမွ်တစြာ စီရင္ေဆာင္ ရြက္ရမွာျဖစ္သည္။ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို မယိမ္းမယိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တာ၀န္သည္ အဓိက တရားသူႀကီးမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ ။

အဓိကမွာ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းသည္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑ပင္ျဖစ္သည္ ။ ေခါင္ခ်ဳပ္မွာလည္း တရားသူႀကီးပင္ျဖစ္သည္ ။ အဂတိလိုက္စားမႈကိုတိုက္ဖ်က္ ရာတြင္ တရားစီရင္ေရး၌ တရားသူႀကီးကိုယ္တိုင္ လာဘ္စား ၊ အဂတိလိုက္စားေနမည္ဆိုလ်င္ ၊ လယ္ယာေျမ အစရွိသည့္ တရားမမႈမ်ားတြင္လည္း တရားသူႀကီးမ်ား အဂတိလိုက္စားေနမည္ဆိုလ်င္ ၊ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ တရားေရးမ႑ိဳင္ပ်က္စီးမွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္ ။ ယခုသမၼတသစ္သည္ မၾကာခင္ပ်က္စီးေတာ့မည့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို မယိမ္းမယိုင္ေစရန္ ျပန္လည္ တည့္မတ္မည္ဟု ျမင္သည္ ။

ထိုသို႔တည့္မတ္ရာတြင္ သမၼတႀကီးႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားခ်ည္းပဲ အခ်က္က်က် လုပ္ယံုႏွင့္မရဟုဆိုခ်င္ သည္ ။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ားပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးသည္ ျပန္လည္ နလံထလာမွာျဖစ္သည္ ။ ဦးစြာ မိမိပုရ၀ုဏ္အတြင္းမွ တရားစီရင္ေရး ယိုင္နဲ႔ မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ၊ အျပဳအမူမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းသင့္သည္ ။ ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္သင့္သည္ ။ တရားဥပေဒ၏ အေပၚတြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရဆိုသည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ အေရးယူရန္ျဖစ္သည္ ။ ထိုမွသာ ျပည္သူလူထုက ယံုၾကည္မႈရွိလာၿပီး တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အဓိကေမာင္းႏွင္အား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္သည္ ျပည္သူလူထု၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ စား၀တ္ေနေရးထဲမွ ေနေရး ကို အသားေပးတာေတြ႕ရ၍ ၀မ္းေျမာက္မိသည္ ။ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေနစရာအိမ္မရွိၾကဘဲ ငွားရမ္း ေနၾကရသည္ ။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားဆိုလ်င္ သက္ျပည့္ပင္စင္သာရသြားၾကသည္ ေနစရာအိမ္မရွိေပ ။ ၿမိဳးၿမိဳး ျမက္ျမက္ ေဘးေပါက္ရေသာ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အႀကံအဖန္ရေသာ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုသာလ်င္ ေနအိမ္ပိုင္ဆိုင္နိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ သမၼတႀကီး၏လတ္တေလာ မိန္႔ခြန္းကို ႀကိဳဆိုရမွာပင္ျဖစ္ သည္ ။ ၀န္ထမ္းေတြ အၿငိမ္းစားယူသြားခ်ိန္မွာ ကုိယ္ပုိင္ေနအိမ္ ကုိယ္ပုိင္ တုိက္ခန္းမ်ားႏွင့္ သိကၡာရွိရွိ ေနသြားႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို အေရာင္တင္ ေပးရာလည္းေရာက္သည္ ။ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း လစာတိုးမည္ဟု သမၼတက သူ၏ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပဆိုသြားတာလည္းေတြ႕ရသည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအဆက္ဆက္ သမၼတ အဆက္ဆက္တြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုလစာတိုးေပးျခင္းသည္ တစ္ရိတ္ရိတ္တက္လာေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကို က်ားကန္ေပးတာပင္ျဖစ္သည္ ။ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ၀ယ္လိုအားကို ညီမွ်စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္လ်င္ ေတာ့  ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မႈကို ရပ္တံ့နိုင္၍ ၀န္ထမ္းမ်ားပင္မက ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး အသက္ရွဴေခ်ာင္ သြားနိုင္သည္ ။

သမၼတသစ္ေျပာသည့္အထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥလည္းပါ၀င္၏ ။ လွ်ပ္စစ္မီးကို လာမယ့္ႏွစ္မ်ားတြင္ လက္ရွိ ျဖန္႔ျဖဴးတာႏွင့္ ႏွစ္ဆျဖန္႔ေ၀မည္ဟုဆို၏ ။ လွ်ပ္စစ္မီးတုိးျမႇင့္ရရွိေရးအတြက္ ယခုလက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ မွ လာမည့္ (၃) ႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ထပ္မံတုိးျမႇင့္၍ စုစု ေပါင္းမဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ ထုတ္ လုပ္သြားမည္ဟု သမၼတသစ္၏ ႏွစ္သစ္ကူး မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ေတြ႕ရသည္ ။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးမွာ လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ့ (230) KV လိုင္း အျပင္ ေနာက္ထပ္ (500) KV လုိင္းကုိလည္း (၃) ႏွစ္ အတြင္း တုိးခ်ဲ႕ၿပီး ျဖန္႔ျဖဴးေပးမွာ ျဖစ္သည္ ဟုလည္းဆို၏ ။ အသည္းယားစရာ ပင္ျဖစ္၏ ။ တက္လာ သည့္ အစိုးရတိုင္း သမၼတတိုင္း ေျပာေလ့ေျပာထရွိေသာ စကားမ်ားပင္ျဖစ္၏ ။ သို႔ေသာ္ သမၼတသစ္ သည္ ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ သမၼတျဖစ္ျခင္း ၊ အမ်ားျပည္သူေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထား ေသာ သမၼတျဖစ္ျခင္း ၊လက္ေတြ႕က်ေသာ သမၼတျဖစ္ျခင္း ၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားက စုေပါင္းစြမ္းအားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုပါက ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ယံုၾကည္ရမွာပင္ျဖစ္၏ ။ တိုင္းျပည္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာသည့္ နည္းတူ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း တိုးျမင့္လာၿပီး အလုပ္လက္မ့ဲမ်ား နည္းပါး သြားမွာျဖစ္လို႔ မလႊဲမေသြ ေအာင္ျမင္ရန္ ျပည္သူတစ္ရပ္ လံုးတြင္ တာ၀န္ရွိ၏ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံအ၀ွမ္းတြင္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ၊မုဒိမ္းမႈမ်ား၏ အဓိကအမ်ားဆံုး တရားခံျဖစ္ေနေသာ မူးယစ္ ေဆး၀ါးကိုေတာ့ ဥပေဒ အရ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္အေရးယူမွ ျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုတာကို သမၼတသစ္က အခ်က္ျပလိုက္သည္ ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးကို လုပ္ေနသည္မွာလည္း အစိုးရ အဆက္ဆက္ သမၼတအဆက္ဆက္ ကလုပ္သည္ဟုသာေျပာၾကသည္ ၊ ထိေရာက္မႈရွိမရွိ ဆိုသည္ကို ေတာ့ အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္ ။ တစ္ေန႔တစ္ျခား မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အမႈအခင္းမ်ား ႏွင့္ ယင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးကို လမ္းေဘးကြမ္းယာဆိုင္အခ်ိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း ၊အခ်ိဳ႕နိုက္ကလပ္မ်ား တြင္လည္းေကာင္း လြယ္လြယ္ကူကူပင္ ၀ယ္လို႔ရေနေၾကာင္းက သက္ေသျပေနသည္ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ သမၼတသစ္သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ပိုမိုနွိမ္နင္းႏိုင္ဖို႕ အဓိကထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊သိုေလွာင္တဲ့လက္ႀကီး သမားေတြကို ဦးစားေပးႏွိမ္နင္းမည္ဟုဆိုသည္ ။  မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး ဝါးေတြ ေဖာေဖာသီသီ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနမႈကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ၊ သိလ်က္ ႏွင့္ လႊတ္ထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးေတြ ျဖစ္လာလ်င္လည္း အဓိကတာဝန္ရွိသူကို ဦးစားေပးၿပီး အေရးယူ မႈေတြ ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္သလို ကြင္းဆက္ေပ်ာက္သြားတဲ့၊ ပိုင္ရွင္မဲ့ျဖစ္သြားတဲ့မူးယစ္ေဆးဖမ္းဆီးရမႈေတြ ကိုလည္း တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကိုင္တြယ္သြားမည္ဟုဆိုသည္ ။

ထိုသို႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ကိုင္တြယ္လက္စ ျပည္ထဲေရးဌာနသည္ အလြန္အေရးပါ ေသာ အဓိကဇာတ္ေကာင္ ျဖစ္ေနသည္ကို ျပည္သူအားလံုးကသိၾကသည္ ။ ျပည္ထဲေရးဌာန ၊ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ျပည္သူႏွင့္အတူ စုေပါင္းအင္အားတြင္ တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ပါ၀င္ဘို႔ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာလိုသည္ ။ ဤကဲ့သို႔ဆိုရျခင္းမွာလည္းေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားေနမႈကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ၊ သိလ်က္ ႏွင့္ လႊတ္ထားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိေန ၍ ျဖစ္သည္ ။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတသစ္သည္ အေျပာမဟုတ္ လက္ေတြ႕လုပ္မည့္သူျဖစ္သည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း ၊ ျပည္သူလူထုႀကီးသည္လည္းေကာင္း တာ၀န္ရွိစြာ ၊ တာ၀န္သိ စြာျဖင့္ တိုင္းျပည္အက်ိဳးအတြက္ သမၼတသစ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။    ။

သန္႔ေဇာ္ (သန္လ်င္)