လာအိုတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ကေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္မည္

.

ဗီယင္ရွင္း၊ ၾသဂုတ္ ၂၈ ။          ။ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ တ႐ုတ္ဖက္စပ္ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Laos Green City Company သည္ ၾသဂုတ္ ၂၅က ဗီယင္ရွင္းတြင္ တရား၀င္ စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ အလားအလာရွိေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ထုတ္ယူအသုံးခ်ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

လာအိုတြင္ ေနသာေသာေန႔တစ္ေန႔ကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ႔ရၿပီးေနာက္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ရာမွ ယင္းကဲ႔သို႔လုပ္ငန္းမ်ဳိးစတင္လုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ကူးရလာျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ ခ်န္ရွိေယာက္ယန္က ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

" ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ရဲ႕အလားအလာရွိတဲ႔ အက်ဳိးေက်းဇူးကို ေတြးမိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ လာအိုက ပူၿပီးေတာ့ ေနသာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ေလနဲ႔ေနေရာင္ျခည္ စနစ္ေတြဆီ ကေနေနာက္ ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာ စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔တာျဖစ္ပါတယ္ "ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

လာအိုတြင္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို ပါ၀ါဓါတ္အားလုိင္းမ်ားမွ လ်ပ္စစ္မရေသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကေျပာၾကားခဲ႔သည္။" ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ဟာ Green City၊ ေန႔စဥ္ျပည္သူနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးၾကီးပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီကို တရား၀င္စတင္ဖြဲ႕စည္းတာပါ"ဟု ၄င္းကဆုိ္သည္။

ေလာေလာဆယ္ လာအိုသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးျမဲစြမ္းအင္အျဖစ္ယူဆေသာ ေရအားလ်ပ္စစ္အေပၚတြင္သာ အမ်ားအားျဖင့္ မွီခိုေနရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို သုေတသနႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ၾကည့္မႈအရ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သည္ လာအို၏ လူမႈ-စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မွန္မွန္တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။