အမ်ားႏွင့္အက်ဳံး၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

.

 

မတ္၁၇ ။          ။ DaNa Facility က အမ်ားႏွင့္အက်ဳံး၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ မတ္လ ၁၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Prime Hill Business Square တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အမ်ားႏွင့္အက်ဳံး၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ ခုိင္မာစြာရပ္တည္နုိင္ကာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး သူမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြနိမ့္ပါးသူမ်ားအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အတုိင္းအတာတစ္ခုျဖင့္ တီထြင္ဆန္းစစ္မႈရွိေသာ စနစ္ က်ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

 ယူေကႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန DFIDသည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာအစီအစဥ္ျဖစ္သည့္ DaNa Facility မွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အဆင္ေျပသည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ မူ၀ါဒပုိင္းဆိုင္ရာပံ့ပုိးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

 အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေအာင္သူရက အေျခခံလူတန္စားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး  လုပ္ငန္းအတြက္ သာမက အေျခခံလူတန္စားမ်ားအတြက္ပါ အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ိဳးကို အားလုံးႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေသာ စီးပြားေရး (Inclusive Business ) ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

" Inclusive Business ျဖစ္ဖို႔ နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ကိုယ့္ကုမၸဏီထဲမွာရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြ ဒါမွမဟုတ္ ကုိယ့္က Produce ေတြ Service ေတြ ၀ယ္တာက်ေတာ့ ဘယ္သူေတြဆီက ၀ယ္လဲဆိုေတာ့ အေျခခံလူ တန္းစားဆီက ၀ယ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အေျခခံလူတန္းစားကုိ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔တယ္။ ဒါေပမယ့္ သာမန္လုပ္ငန္း ထက္စာရင္ သူတို႔ကုိ ပုိၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ ပွ်မ္းမွ်ထက္ လစာပုိေပးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ဆီက ဆားဗစ္ေတြ Produce ေတြ ၀ယ္တယ္ဆိုလဲ သာမန္ထက္ပုိၿပီးေတာ့ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုၿပီးေတာ့ ေပးတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါဆိုရင္ Inclusive Business ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယဟာက အေျခခံလူတန္းစားအတြက္ကုိ ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး ေတာ့ သူတုိ႔ဘာ ပစၥည္းေတြ ဘာထုတ္ကုန္ေတြ၊ ဘာ၀န္ေဆာင္မႈေတြ လုိအပ္တယ္ဆိုတာကုိ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ေသခ်ာထြင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကုိလည္း Inclusive Business (IB) လို႔ေခၚပါတယ္" ဟု ယင္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

 စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းတို႔သည္  ပုဂၢလိက႑အေနျဖင့္ IB မ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္ေစသည့္ ခ်ည္းကပ္လုပ္ေဆာင္ပုံျဖစ္ၿပီး IB လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးႏုိင္ေျခ နည္းနည္းႏွင့္ အျမတ္အစြန္း မ်ားမ်ားရေစျခင္း၊ ႏြမ္းပါးသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀င္ေငြႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ မ်ားကုိ ရႏိုင္ေစျခင္း၊ အစုိးရအတြက္ တုိင္းျပည္တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ပါးေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ယူေကႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံတကာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ  ေဒါက္တာ ေဂးလ္မာဇက္တီက " မူ၀ါဒပုိင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကုမၸဏီဥပေဒေတြ လုပ္ေနတယ္။ Finance မရိွိေသး တဲ့အတြက္ မူ၀ါဒပုိင္းဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တဲ့ေနရာမွာ စိန္ေခၚမႈေလးေတြျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားမွာပါ "က ဟုဆိုသည္။

DaNa Facility သည္ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ အမ်ားႏွင့္အက်ဳံး၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အမ်ားႏွင့္ အက်ဳံး၀င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚလြင္ေစေရးအတြက္ ေစ်းကြက္ အတိုင္းအတာ ေလ့လာမႈတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။