က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ယက္ ၂ ခု ေအာ္ရီဒူးျမန္မာမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္း

.

(ဓာတ္ပုံ၊ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ သတင္းျပန္ၾကားေရး)

မႏၲေလး၊မတ္လ ၁၆ ။            ။ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ကမ္းတင္ေက်းရြာႏွင့္ ၾကက္ျဖဴေတာင္ေက်းရြာတို႔တြင္ ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ၏ ေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ျပီးစီးခဲ႔သည့္ က်န္းမာေရးကြန္ယက္၂ခုကို မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္သည္ဟု ေအာ္ရီဒူးျမန္မာသတင္းျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ထံမွ သိရသည္။

ေအာ္ရီဒူးျမန္မာမွျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ၈ ခုတြင္ ပဏာမ က်န္းမားေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ယက္ ၁၇ ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁ သန္းပ့ံပိုးကူူညီျပီး လက္ရွိတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၌ တည္ေဆာက္ ျပီးစီးခဲ႔သည့္ က်န္မာေရကြန္ယက္ ၂ ခုကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ပဏာမ က်န္းမာေရးကြန္ယက္တည္ေဆာက္ေနျခင္းကို ေအာ္ရီဒူးျမန္မာႏွင့္ ကုလသမဂၢ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ား ဆုိင္ရာရံုး UNOPS တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာ္ရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ယခုလို ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး၈ ခုတြင္ ပဏာမက်န္းမာေရးကြန္ရက္ ၁၇ ခုကို တည္ေဆာက္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁ သန္း ပံ့ပိုးကူညီေပးရျခင္းမွာ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ျဖစ္သည္။

ေအာ္ရီဒူးျမန္မာအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ပံံ့ပိုးေပးႏုိင္ မည့္ တာဝန္သိ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေလးစားလိုက္နာ ေစာင့္သိရ မည့္ ကတိထားရွိပါသည္။

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ လူထုအေနျဖင့္ ယခုအခါ မိမိတို႕၏လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ စံခ်ိန္မီ အဆင့္ျမင့္ ပဏာမက်န္းမာေရးကြန္ရက္မ်ား ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သျဖင့္ မိခင္၊ ေမြးကင္းစအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အဓိကထားသည့္ ေဆးကုသမႈမ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ယက္မ်ားသည္ တီဘီေရာဂါႏွင့္ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အစရွိသကဲ့သို႕ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို ကုသရန္လည္း ကူညီေပးႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ရီဒူးျမန္မာက သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေအာ္ရီဒူးျမန္မာ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinhaက "ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္နဲ႔ ျမိဳ႕ျပ ေဝးကြာတဲ့ေဒသမ်ားတြင္ မိခင္နဲ႔ ကေလး ေသဆံုးမႈအဆင့္က လက္မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္တာကို ေတြ႕ရျပီး အထူးသျဖင့္ ေသဆံုးမႈ အမ်ားစုဟာ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“  ျမန္မာျပည္သူလူထု၊ အထူးသျဖင့္ မိခင္နဲ႔ကေလးတို႔ရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ပံ႔ပိုးေပးလိုတဲ့အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ ကတိထားရွိခ်က္အတိုင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၁ သန္း (လက္ရွိတန္ဖိုးျမန္မာေငြ က်ပ္ ၄,၁၂၆,၁ဝဝ,ဝဝဝ) ကို လွဴဒါန္းပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကြန္ယက္ ၁၅ ခုကိုလည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လအတြင္း အျပီးတည္ေဆာက္သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။