သြားလာခြင့္ပိတ္ပင္ခံရမႈအေပၚ သက္ဆုုိင္ရာက အျမန္ဆံုုး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဝ ႏုုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတာင္းဆုုိ

.

ခ်င္းမုုိင္(မဇိၥ်မ)၊ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂  ။            ။ ျမန္မာႏုုိင္ငံသား မွတ္ပံုုတင္ကတ္ျပား ကုုိင္ေဆာင္ထားေသာ ဝ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားကုုိ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ ကန္႔သတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုုိင္ရာမွ အျမန္ဆံုုး အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဝ ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ဝ အမ်ဳိးသားစည္းလံုုး ညီညြတ္ေရးပါတီတုုိ႔က ေတာင္းဆုုိလုုိက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေန႔ကအထိေတာ့ သြားလာလုုိ႔ မရေသးဘူး။ အစုုိးရကဘာမွအေၾကာင္းမၾကားလာေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝလူမ်ဳိးေတြကုုိ သူတုုိ႔က ပိတ္ပင္ထားတာကုုိး၊ ဝ လူမ်ဳိးထဲမွာ ဝ အခ်င္းခ်င္းပဲေနာ္ မွတ္ပံုုတင္ထဲမွာ လ၊ လြယ္လတုုိ႔ ေရးထားရင္ေတာ့ ျဖတ္ခြင့္ေပးတယ္။ မွတ္ပံုုတင္မွာ လူမ်ဳးိေနရာမွ ဝ လုုိ႔ ေရးထားရင္ ပိတ္ထားတယ္”ဟုု ဝ အမ်ဳိးသားစည္းလံုုး ညီညြတ္ေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးညီပလိတ္က ေျပာသည္။

ဝ တုုိင္းရင္းသားမ်ား သြားလာခြင့္ မရရွိဘဲ တားျမစ္ေနရသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္မွ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ၾကားသိရေသာ္လည္း ယေန႔ထိ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္က ဝ ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ဝ အမ်ဳိးသားစည္းလံုုး ညီညြတ္ေရးပါတီတုုိ႔ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သူက ဆက္လက္၍ “သြားလာရတာ တအားခက္ခဲတယ္။ ဥပမာ က်ဳိင္းတံုုမွာေနတဲ့လူဆုုိရင္ ဥပမာ ဝ ေဒသ ပန္ဆန္းမွာ သူတုုိ႔ အမ်ဳိးေတြဆီသြားရင္ လမ္းမွာ ျပန္လုုိ႔ မရျဖစ္ေတာ။ အခုုခ်ိန္ဆုုိ ေက်ာင္းလည္းပိတ္ေတာ့ ကေလးေတြ သြားလာဖုုိ႔ ခက္ခဲတယ္။ အဲဒီလုုိ ပိတ္ရင္ ဒုုကၡေတြ႔တယ္။ အခက္အခဲေတြ႔တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထုုတ္ျပန္တာပါ”ဟုု သူက ေျပာသည္။

ယေန႔ ဝ ဒီမုုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ဝ အမ်ဳးိသားစည္းလံုုး ညီညြတ္ေရးပါတီတုုိ႔ ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ တစ္စံုုတစ္ရာ လုုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း မရွိပါက ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုုိင္ငံေတာ္ အတုုိင္ပင္ခံသုုိ႔ထံ ဆက္လက္ ေတာင္းဆုုိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

ဝ တုုိင္းရင္းသားအတြင္းရွိ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ားျဖစ္ၾကေသာ “လ၊ လြယ္လ” စသည့္ ျမန္မာႏုုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ျပား ကုုိင္ေဆာင္ေသာ သူမ်ားကုုိ သြားလာခြင့္ ေပးထားၿပီး ျမန္မာႏုုိင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား ကုုိင္ေဆာင္ထားေသာ ဝ ဟူသည့္ မ်ဳိးႏြယ္စုုမ်ားကုုိ တားျမစ္ ပတ္ပင္ခံေနရေသာေၾကာင့္ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုု အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုု ထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုုိသုုိ႔ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ မ်ားစြာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ထည့္သြင္းထားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ပန္ဆန္းၿမိဳကမွ သြားလာေနေသာ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားကုုိ ေဖေဖဝါရီလဆန္းပုုိင္းမွစတင္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ မုုိင္းယန္း-မုုိင္းခတ္-က်ဳိင္းတံုု ကားလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ဝ လူမ်ဳးိမ်ား ပံုုမွန္သြားလာခြင့္ မရဘဲ တားျမစ္ ခံေနရသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေက္ာမရွင္မွ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္စုုိးက ညွိႏႈိင္းေနေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၇ ရက္က သတင္းေထာက္မ်ားကုုိ ေျပာဆုုိထားသည္။

ဝ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတုုိင္းကုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ၊ ဝ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSP/UWSA)သည္ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကုုိ လက္မွတ္မထုုိးေသးဘဲ NCA လမ္းေၾကာင္း မဟုုတ္ဘဲ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ သြားရန္ ေျမာက္ပုုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုု ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ (FPNCC)တြင္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည္။