ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ၊ ရဲစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္မႈျဖင့္ ရဲအရာရိွ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ အေရးယူ

.

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ။        ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ၊ ရဲစည္းကမ္း မ်ား က်င့္ထံုးဥပေဒမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရဲအရာရိွ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္အေရးယူထားၿပီး ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

"မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အက်င့္ပ်က္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရဲအရာရွိ ႏွစ္ဦးႏွင့္ အမႈထမ္း ၁၆ ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦး တို႔ကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္" ဟု အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယင္းအျပင္  "ရဲစည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္ထုံးဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရဲအရာရွိ ၁၃ ဦးႏွင့္ အျခား အဆင့္ ၁၄ ဦး စုစုေပါင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၂၇ ဦးတို႔ကို ရဲစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္" ဟု အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရဲအရာရိွ ႏွင့္ အျခားအဆင့္ မ်ား အေရးယူခံရမႈသည္ စုစုေပါင္း ၄၅ ဦးအထိ ရိွေနခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ အမႈေပါင္း ၁၃၈ မႈႏွင့္တရားခံ ၁၉၁ ဦးတို႔ကို ဖမ္းဆီး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း မူးယစ္ေဆးဝါးတန္ဖိုး ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅ သန္းကို ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိမႈသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း ၁၃၈ မႈ ႏွင့္ တရားခံ ၁၉၁ ဦး ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တန္ဖိုးသည္ ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅ သန္းကို ဖမ္းဆီး ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အစိုးရဘက္က ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဘက္က ေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အေရးယူခံရသည့္ ကိစၥရပ္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ လက္ရိွအခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခြဲ ကာလအတြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ရွစ္ႀကိမ္သြားေရာက္သတင္းရယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းသတင္း မီဒီယာမ်ား တစ္လလၽွင္ႏွစ္ႀကိမ္ သတင္းသြားေရာက္ရယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ထားရွိၿပီး ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရဘက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လူမႈ၊ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တိုးျမႇင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ IDP စခန္းပိတ္သိမ္းေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးျမႇင့္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို အထူး စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု အစိုးရဘက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။