တ႐ုတ္ရွယ္ယာေစ်းမ်ား ဆက္လက္က်ဆင္းေန

.

ကမာၻအႏံ႔ွေစ်းကြက္အ႐ႈံးေပၚမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စေတာ့ေစ်းကြက္သည္ အဆိုးဆုံးထိုးက်ထပ္မံထိုးက်ေနသည္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရးေလးကန္ျခင္းက အျခားေသာစီးပြားေရးမ်ားကိုပါ ဆြဲခ်သြားမည္ဆိုသည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္တြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။

Shanghai Composite စံအမွတ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္က ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေစ်းက်သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ၈ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး  ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္တို႔တြင္လည္း အက်ရိပ္မ်ား ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

အျခားေသာအာရွေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ စေတာ့ေစ်းအဖြင့္တြင္ ေစ်းႏႈန္းနည္းပါးစြာျဖင့္ ဖြင့္လာေသာ္လည္း ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမွ ျပန္လည္နာလန္ထူလ်က္ရွိသည္။

ကုန္စည္ႏွင့္ စီးပြားေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဒုတိယအမ်ားဆုံးတင္သြင္းစားသုံးသူ ကမာၻဒုတိယစီးပြားေရးအၾကီးဆုံး တ႐ုတ္၏ ၀ယ္လိုအားတြင္ အားတည္ထားရသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္လာမည္ကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားက စိုးရိမ္ေနသည္။

ယခင္ေတြးထင္ထားသည္ထက္ စီးပြားေရးပိုမိုဆိုးႏိုင္သည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေႏွးဖင့္ေနသည့္ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ေရးအတြက္ ဗဟုိဘဏ္က ႏိုင္ငံ့ေငြေၾကး ယြမ္တန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ယြမ္တန္ဖိုးနည္းျခင္းေၾကာင့္ တ႐ုတ္ပို႔ကုန္မ်ားကို ေစ်းခ်ိဳေစျပီး ကမာၻ႔ကုမၸဏီမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ယြမ္တန္ဖိုးကို ျပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ႏွစ္ပတ္အၾကာက ဗဟိုဘဏ္က ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

Ref: BBC