အိႏၵိယအစိုးရ ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ Padma Shri ဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦး ရရွိ

.

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ။            ။ အိႏၵိယအစိုးရက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္သည့္ Padma Shri (ပဒုမၼာသီရိ) ဆုမ်ားအနက္ တစ္ဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦး ရရွိသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးသည္ စာေရးဆရာတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၏ တည္ေထာင္သူလည္း ျဖစ္သည္။

Padma Shri ပဒုမၼာသီရိ ဆုသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေသာ အရပ္သားဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕မ်ားထဲ မွ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ Padma ဆုမ်ားကို အမ်ဳိးအစား သံုးခု ခြဲၿပီး ခ်ီးျမွင့္အပ္ႏွင္းေလ့ရွိၿပီး ယင္းတို႔မွာ Padma Vibhushan ၊ Padma Bhushan ႏွင့္ Padma Shri တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

လူမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ၊ သိပၸံႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ၊ စာေပ ႏွင့္ ပညာေရး၊ အားကစား၊ အစုိးရလုပ္ငန္း အစရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ က်င့္၀တ္ စည္းကမ္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္မႈ နယ္ပယ္ အသီးသီးတို႔ေအာက္တြင္ အဆိုပါ ဆုမ်ားကို ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။

Padma Vibhushan ဆုကို ႏိုင္ငံအတြက္ သူမတူေအာင္ ထူးခၽြန္ေျပာက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္စြာ စြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုင္မႈအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္သည္။ Padma Bhushan ဆုကိုမူ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္တစ္ခုခုတြင္ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးက ျမင့္မားသည့္ အဆင့္တစ္ခုျဖင့္ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္စြာ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မႈအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Padma Shri ဆုမွာ မည္သည့္နယ္ပယ္မွမဆို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအတြက္ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္သည္။

အဆုိပါ ဆုမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံေန႔တြင္ ေၾကညာၿပီး အိႏၵိယသမၼတ ကိုယ္တိုင္ ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ Padma Shri ပဒုမၼာသီရိ ဆုကို ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။