တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သမၼတ ၀င္ၿပိဳင္မည့္ ပူတင္အား အတုိက္အခံမ်ား ေ၀ဖန္

.

ေမာ္စကို၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ။           ။ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္မႈမ်ားတြင္ မဲေပးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းမရွိ မဲဆြယ္တရားမ်ား ေဟာေျပာျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ သမၼတ၀င္ၿပိဳင္မည့္ ပူတင္အား အတိုက္အခံမ်ားက ေ၀ဖန္ၾကသည္။

လက္ရွိ သမၼတ ပူတင္က အတုိက္အခံတို႔၏ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းကို သံသယရွိကာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားစု၏ ေထာက္ခံမႈ ရထားျခင္း၊ ႀကိဳတင္မဲစစ္တမ္းတြင္ ရလဒ္ ေကာင္းေနျခင္းတို႔အားျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထား်သည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲမေပးခင္ မဲဆြယ္ပြဲမ်ားတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္္း အတုိက္အခံပါတီတစ္ရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ Navalny က ပူတင္အား ေ၀ဖန္သည္။

အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသမီး သမၼတ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Ksenia ကလည္း မဲဆြယ္စကားစစ္ထိုးပြဲမ်ားတြင္ မပါ၀င္ေတာ့မည့္ ပူတင္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ စိတ္မေကာင္းစရာပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

၂၀၁၈ မတ္လတြင္ က်င္းပမည့္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္သီးပုဂၢလ ပါ၀င္အေရြးခံၿပီး ေရရွည္လက္တြဲခဲ့သည့္ ႐ုရွ၏ အဓိကပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ United Russia မွေန၍ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း သမၼတ  ပူတင္က ေျပာထားသည္။

ဒူးမားလႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ သုံးပုံတစ္ပုံ ရထားသည့္ United Russia ပါတီႀကီးအေနျဖင့္ ပါတီ၀င္အမ်ားစုသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Tags: