ေဂ်ရုစလမ္အေရွ႕ပိုင္းအား ပါလက္စတိုင္း၏ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ား အသိအမွတ္ျပဳ

.

 

အစၥတန္ဘူလ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ။          ။ အစၥလာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (အိုအိုင္စီ)၏ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားက ေဂ်ရုစလမ္ျမိဳ႕အေရွ႕ပိုင္းကို ပါလက္စတိုင္းတို႔၏ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ဗုဒၶဟူးေန႔က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျပီး ျမင့္ျမတ္ေသာျမိဳ႕ေတာ္အား အစၥေရးတို႔၏ ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ေၾကညာခဲ့သည့္ ၀ါရွင္တန္အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတူတကြဆန္႔က်င္ၾကဖုိ႔ တစ္ကမၻာလံုးကို တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

“ဘုရင္ၾကီးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ အစၥလာမ္မစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား က အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ဟာ ေဂ်ရုစလမ္ျမိဳ႕ကို အစၥေရးတို႔ရဲ႕ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္သမၼတရဲ႕ တစ္ဖက္သတ္ဆန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အျပင္းထန္ဆံုးေသာ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ျပီး ျငင္းဆန္ပယ္ခ် လုိက္ပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အစၥတန္ဘူလ္ျမိဳ႕၌ ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏုိင္ငံက ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အိုအိုင္စီအဖြဲ႔က ျပီးခဲ့ေသာဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေၾကညာခ်က္သည္ ဥပေဒအရ တရားမ၀င္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈကင္းမဲ့ေနေၾကာင္း ေျပာဆိုလုိက္ျပီး ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ပါလက္စတိုင္းျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုတိုက္ခုိက္ျခင္းျဖစ္သလို ျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို တမင္ ဖ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆက္လက္ျပီး အေမရိကန္တို႔၏ရပ္တည္မႈသည္ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ားအတြက္ တြန္းအားျဖစ္သြားေစေၾကာင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလံုျခံဳေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိပါးသြားေစႏုိင္ေၾကာင္း အိုအိုင္စီ၏ေၾကညာခ်က္ထဲ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထဲ၌ အိုအိုင္စီအဖဲြ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေဂ်ရုစလမ္ျမိဳ႕ကို အစၥေရးတို႔၏ ျမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အၾကီးတန္းအရာရွိမ်ား၊ ပါလီမန္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကန္႔သတ္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒါ့အျပင္ ပါလက္စတိုင္းတို႔အား ေငြေၾကးအရ၊ စီးပြားေရးအရႏွင့္ သံတမန္ေရးရာအရ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပိုမိုေပးအပ္သြားရန္ အိုအိုင္စီအဖြဲ႔၀င္အားလံုးက တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။