ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာကုန္သည္ စီးပြားေရးအသင္း၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Jodi Weedon ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

.

“ ၾသစေတ်းလ်ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာျပည္လုိေစ်းကြက္အသစ္ကုိ ၀င္ေရာက္တဲ့အခါ စီးပြားေရးအရလုိက္နာမႈမ်ဳိးေတြအတြက္ လုိအပ္ေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဆီမွာ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္းထားရွိလ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ကလည္းအသင္းရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ ေတြေရာ..ေနာက္ထပ္ အလားအလာရွိတဲ့ အဖြဲ႕၀င္အသစ္ေတြေရာ ျမန္မာျပည္မွာ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ လုိအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚမွာေကာင္းေကာင္းသိျမင္နားလည္ထားပါ တယ္”

မစၥ ဂ်ဳိဒီ ၀ီဒန္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာျပည္၌ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာကုန္သည္စီးပြားအသင္း- AustCham Myanmar ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးသူမ၏   ေနာက္ခံကၽြမ္းက်င္မႈသည္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဂ်ဳိဒီသည္ အင္ဒုိနီးရွား၊ United Arab Emirates ႏွင့္ အျပည္အျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ   ေရွ႕ေနတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ရာသူမ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွ တဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ႏွင့္ ၾသစေတ်းလ်ကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ရန္ ဥပေဒျပဳေရးအပုိင္း၊ ယင္းတုိ႔ကုိစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးအပိုင္းစသည္တုိ႔ကုိ ႏွစ္ျမွဳပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာကုန္သည္ စီးပြားေရးအသင္းသည္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား စီးပြားေရးက႑အတြင္း ဦးေဆာင္မႈျမွင့္တင္ေရးေျခလွမ္းမ်ားကုိလည္း လႈံ႔ေဆာ္၊ ပံ့ပုိးေပးလ်က္ရွိသည္။

မဇၥ်ိမ။    ။ ခင္ဗ်ားဟာေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္သလုိဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာလည္းအေတြ႕အၾကံဳရွိတယ္၊ ဒီအေတြ႕အႀကံဳေတြကေန ၾသစေတ်းလ် စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္လုိ ျမွင့္တင္သြားမလဲ?

ဂ်ဳိဒီ။     ။ ကၽြန္မကေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အျဖစ္ အာရွတစ္ခြင္မွာအခုထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္အျဖစ္ အက်ဳိးျပဳက႑ကေန အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ကုိ ကၽြန္မဆီမွာအားေကာင္းတဲ့ အျမင္ရွိပါတယ္။ ၾသစေတ်းလ် ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔လည္း ျမန္မာျပည္လုိေစ်းကြက္ အသစ္ကုိ ၀င္ေရာက္တဲ့အခါ စီးပြားေရးအရလုိက္နာမႈမ်ဳိးေတြအတြက္ လုိအပ္ေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဆီမွာ ျမန္မာျပည္ေစ်းကြက္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြလည္းထားရွိလ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ကလည္းအသင္းရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြေရာ..ေနာက္ထပ္ အလားအလာရွိတဲ့ အဖြဲ႕၀င္အသစ္ေတြေရာ ျမန္မာျပည္မွာ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံဖို႔ ၾကည့္႐ႈတဲ့အခါ လုိအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚမွာေကာင္းေကာင္းသိျမင္နားလည္ထားပါတယ္။

အသင္းရဲ႕ အခန္းက႑အေနနဲ႔ တရားဥပေဒျပဳေရးအပုိင္းကုိလည္း အဖြဲ႕၀င္ေတြကုိယ္စား စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ေပးရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခြြဲမွာလႊတ္ေတာ္ကုိေပးပုိ႔ထားတဲ့ ဥပေဒေတြေရာ၊ တစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း လႊတ္ေတာ္က ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းေတြရွိေနပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အသင္းအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားေရးအသင္းေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက MCRB လုိ႔ေခၚတဲ့ တာ၀န္သိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေထာက္အကူျပဳေရး ျမန္မာဌာနနဲ႔ စတာေတြနဲ႔လည္း ျမန္မာျပည္ကဥပေဒမူၾကမ္းအသစ္ေတြနဲ႔ ရွိၿပီးသားဥပေဒေတြအေပၚမွာအၾကံေပးႏုိင္ဖုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီးအလုပ္အတူလုပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မကလည္းေရွ႕ေနတစ္ေယာက္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေမွ်ာ္လင့္စြာနဲ႔ လုပ္ကုိင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။    ။ ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာကုန္သည္စီးပြားေရးအသင္းရဲ႕ အၾကံအစည္ေတြကဘာေတြလဲ

ဂ်ဳိဒီ။     ။ ကၽြန္မတုိ႔မွာရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ ခုရွိပါတယ္။ ပထမတစ္ခုကဗဟုသုတမွ်ေ၀ျခင္းနဲ႔ အရည္အေသြးတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာအာ႐ုံစုိက္လုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ကုိအဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္းေတြ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာသင္တန္းေတြ၊ ဥပေဒေရးရာသင္တန္း၊ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အလုပ္အကုိင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆုိဖုိ႔ သင္တန္း၊ ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္-CV ေရးသားျခင္းစတဲ့ သင္တန္းေတြကုိလုပ္ကုိင္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္အဂၤလိပ္ဘာသာသင္တန္းေတြ အမ်ားႀကီးထြက္ေပၚလာဖုိ႔ကုိလည္း ျမန္မာကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္-UMFCCI နဲ႔လည္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ေနာက္ထပ္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လတုိင္းလတုိင္းအနည္းဆုံးကြန္ရက္ျဖန္႔က်က္တဲ့ အစီအစဥ္၂ ခုကုိ ကၽြန္မတို႔ က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔က အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္တဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီးရွိၿပီးေတာ့ သူတို႔လည္းလာေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရွိၿပီးသားအဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လ တစ္လခ်င္းဆီမွာလည္းအျခား ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္စီးပြားေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္းပူးတြဲက်င္းပတဲ့ ကြန္ရက္အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။    ။ နာမည္က…

ဂ်ဳိဒီ။     ။ ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာ ႏုိင္ငံျခားကုန္သည္ စီးပြားအသင္းအဖြဲ႕ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျပင္သစ္ကုန္သည္စီးပြားအသင္း၊ ဥေရာပကုန္သည္စီးပြားအသင္း၊ၿဗိတိန္ ကုန္သည္စီးပြားအသင္း၊ တစ္ျခားလည္းရွိပါေသးတယ္။ဒီကြန္ရက္ေတြကေနလည္း ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကိုေပးစြမ္းႏုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ တတိယရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကေတာ့ စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြေရာ၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ေရာစကားအမ်ားႀကီးေျပာဆုိေဆြးေႏြးဖို႔ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးအသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ဘာေတြ ေျပာၾကသလဲဆုိရင္အခုအစုိးရကေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး၊ လုပ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ မူ၀ါဒေတြမွာ ပတ္သတ္ၿပီးသူတို႔ ဘာေတြ ထင္ျမင္ၾကသလဲဆုိတာေတြပါ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ လည္း အဖြဲ႕၀င္ေတြကုိယ္စား စည္း႐ုံးလႈံေဆာ္ေျပာဆုိဖုိ႔ ဆႏၵရွိေနပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးေလးခုေျမာက္ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ တာ၀န္သိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေတြကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္မအေနနဲ႔ ၾသစေတ်းလ် ကုမၸဏီေတြဟာဒါကုိလုပ္ကုိင္ဖုိ႔အတြက္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ကလည္း ျမန္မာမွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ဖုိ႔ အားေပးမွာျဖစ္ၿပီး တာ၀န္သိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ အျဖစ္ ေသခ်ာသြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။    ။ ဂ်ဳိဒီခင္ဗ်ားဟာလြန္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခြဲကတည္းကေနစၿပီးအသင္းမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ႏွစ္ျမွဳပ္လုပ္ကုိင္ေနတယ္၊ အခုအခ်ိန္မွာအဲဒိအခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခြဲကထူးျခားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြကဘာေတြလဲ

ဂ်ဳိဒီ။     ။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ကမွာေအာင္ျမင္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆုိတာ ၾကားသိခဲ့ရၿပီးပါၿပီ။။ ကၽြန္မတုိ႔ အသင္းဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာရွ-ပစိဖိတ္ရဲ႕ အငယ္စားကုန္သည္ စီးပြားအသင္းဆုကုိလည္းရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဆုကုိေပးတာကတီထြင္ဆန္းသစ္မႈအစီအစဥ္ေတြအတြက္ ခုိင္ခုိင္လုံလုံလုပ္ကုိင္ႏုိင္တာေၾကာင့္နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္အေရအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ တုိးတက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းသားအေရအတြက္ဆုိရင္ တစ္ႏွစ္ထဲမွာပဲ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးတက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႏွစ္ကက်င္းပတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဦးေဆာင္မႈက႑ ညီလာခံကုိက်င္းပႏုိင္တာ အပါအ၀င္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံကုိလည္းလာမယ့္ ေသာၾကာေနနဲ႔ စေနေန႔ေတြမွာထပ္ၿပီးက်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအစီအစဥ္ေတြကုိေတာ့ ကၽြန္မကဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးMCRB က ဗစ္ကီဘုိးမန္းကတြဲဖက္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ တာ၀န္သိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္အဖြဲ႕ကေနေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္ကုိင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔ ကုန္သည္စီးပြားအသင္းဟာ ထင္ထင္ရွားရွားနဲ႔ကုိ တုိးတက္ေနပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ ကၽြန္မတုိ႔ဟာတက္ၾကြတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္တာေၾကာင္နဲ႔ ေစ်းကြက္ထဲမွာ   ေစာေစာေရာက္ေနၿပီးတာေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ စကားသံေတြကုိနားေထာင္ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာ စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းေတြေရာ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္တဲ့ သူေတြနဲ႔ေရာတစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။    ။ အမ်ဳိးသမီးနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာကုိထပ္သြားရေအာင္၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာကုန္သည္စီးပြားအသင္းအေနနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကေနစၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႔ စိတ္ပါ၀င္စားေနတာကို သိခဲ့ရတယ္၊ ဘာေၾကာင့္ စိတ္၀င္စားတာပါလဲ

ဂ်ဳိဒီ။     ။ ကၽြန္မရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရမွာလည္းဘယ္ႏုိင္ငံကအမ်ဳိးသမီးအေၾကာင္းအရာကုိမဆို စိတ္၀င္စားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။    ။ ခင္ဗ်ားကအမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေနတာလည္းပါတာေပါ့

ဂ်ဳိဒီ။     ။ ဟုတ္ပါတယ္၊ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေနလုိ႔ပါ။ ကၽြန္မမွာအေမရွိတယ္၊ အဘြားရွိတယ္၊ ညီမ၊ အစ္မလည္းရွိတယ္၊အခု ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြဆုိတာကလည္းဒီမွာမွ မဟုတ္ပါဘူး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာလည္းကမၻာအႏွံ႕မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေတ်းလ်မွာလဲအတူတူပါပဲ။ ကၽြန္မကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးကိစၥ၊ စီးပြားေရးက႑ကအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုိအျမဲအာ႐ုံစုိက္ထားတယ္၊ စီးပြားေရးသေဘာအရလည္းဘက္မမွ်တာ၊ မတူညီတာေတြ ရွိေနပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။    ။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကုိေက်းဇူးျပဳၿပီးေျပာျပႏိုင္မလား

ဂ်ဳိဒီ။     ။ မိသားစုတြင္းမွာဆိုရင္ အမ်ဳိးသမီးေတြဆုိတာအိမ္မွာပဲေနထုိင္ရမယ္ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားတာမ်ဳိး၊ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း တုိးတက္ဖုိ႔ကလည္းအကန္႔အသတ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ခြဲဲျခားဆက္ဆံခံရတာလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ အဲဒိခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရတာေတြ ဆက္မျဖစ္ဖုိ႔ အမွန္တကယ္ကုိအားေကာင္းတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးေတြ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ထဲကုိေရာက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းေတြမွာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ျမင္ေတြ႕ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အသံေတြကုိ ၾကားဖုိ႔လည္းလုိအပ္ပါတယ္။ အဲဒိကေနအမ်ဳိးသမီးေတြ စီးပြားေရးက႑မွာ ပါ၀င္ပတ္သတ္ဖုိ႔အတြက္ အားေပးကူညီႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။    ။ မိသားစု၀င္ေငြကုိ စီမံခန္႔ခြဲဖုိ႔နဲ႔ ျပသနာေတြကုိကုိင္တြယ္ဖုိ႔ဆုိတဲ့ေနရာမွာေက်းလက္ေဒသကအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးဘယ္လုိသိျမင္ထားပါသလဲ

ဂ်ဳိဒီ။     ။ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသမွာေနထုိင္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ အတူအလုပ္အတူလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕၀င္တစ္ခ်ဳိ႕ကုုိစကားေျပာဆုိဖူးတဲ့ ပုံအရဆုိအဲဒိအမ်ဳိးသမီးေတြဟာသူတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုဘ႑ာေရးထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တာ၊ အိမ္ေထာင္စုကုိထိန္းသိမ္းတဲ့ ေနရာမွာသိပ္ကုိအံ့အားသင့္စရာေကာင္းတာကို ၾကားရပါတယ္။ စာရင္းဇယားေတြမွာဆုိအမ်ဳိးသမီးေတြဟာ ပုိက္ဆံကုိထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းသုံးတတ္တာကို ျပသေနပါတယ္။ကေလးေတြ ပညာသင္ၾကားဖုိ႔၊ မိသားစုအစားအေသာက္အတြက္ သူတို႔ကပုိက္ဆံသုံးၾကပါတယ္။ စီးပြားေရးအသုိက္အ၀န္းေတြထဲက အဖြဲ႕၀င္ေတြ ကၽြန္မကုိေျပာတာေတာ့စီးပြားေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္လည္းမရွိဘဲေငြေၾကးအကန္႔အသတ္အမ်ားႀကီးရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ကၽြန္မတုိ႔ ေထာက္ပ့ံေပးနုိင္ဖုိ႔ကမွန္ကန္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒါဟာအေရးႀကီးတယ္ဆုိတာပါပဲ။အခုႏုိ၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔၊စေန႔ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးက႑အမ်ဳိးသမီးမ်ားဦးေဆာင္ႏုိင္မႈ ညီလာခံမွာအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ အလုပ္အကုိင္က႑၊ မိ႐ိုးဖလာမဟုတ္တဲ့ အခန္းက႑နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ စိတ္၀င္စားတဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိအားေပးကူညီတာေတြ စတဲ့ ေဆြးေႏြးမယ့္ အစိတ္အပုိင္းေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီကေနေအာင္ျမင္တဲ့ စိတ္၀င္စားစရာဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေတြကုိလည္းနားေထာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိသမီးအေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ကၽြန္မတုိ႔ တကယ့္ကုိဦးတည္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒိညီလာခံကေန စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ဘယ္လုိတည္ေထာင္လဲ၊   ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေတြကုိ ဘယ္လုိရယူလဲ၊ ယေန႔ ဒီဂ်စ္တယ္ေခတ္ႀကီးထဲမွာဘရန္း(Brand ) ကုိဘယ္လုိတည္ေဆာက္မလဲစတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကုိလည္းနားေထာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ။    ။ အဲဒိေတာ့ ၾသစေတ်းလ်-ျမန္မာကုန္ုသည္စီးပြားအသင္းရဲ႕ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ အေထာက္အကူျပဳအစီအစဥ္ေတြကဘာေတြလဲဆုိတာေျပာျပႏုိင္မလား

ဂ်ဳိဒီ။     ။ ရွိတာေပါ့၊ ကၽြန္မတုိ႔မွာ အစီအစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

ဒီစီးပြားေရးက႑ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေခါင္းေဆာင္မႈ ညီလာခံမွာနဲ႔ ဂါလာ-Galaညစာစားပြဲဟာဆုိရင္လည္းတစ္ခုအပါ အ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာအမ်ဳိးသမီးေတြကုိစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႈင့္တင္တဲ့ အစီအစဥ္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ညစာစားပြဲကုိပရိသတ္ ၂၅၀ ေလာက္ တက္ေရာက္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးတနဂၤေႏြအတြက္လည္းပရိသတ္ ၅၀၀-၆၀၀ ေလာက္ လာၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားစရာ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာေတြကုိလည္းနားေထာင္ၾကပါလိ္မ့္မယ္။ ကၽြန္မတုိ႔မွာတစ္ျခားအမ်ဳိးသမီးက႑ အထူးျပဳ အစီအစဥ္မ်ားစြာလည္းရွိပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတုန္းက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ အတြက္ ပထမအႀကိမ္စတင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးရက္သတၱပတ္ အခမ္းအနားကိုလည္းကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ တက္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာလည္း   ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ဟာအလုပ္အကုိင္ မကၽြမ္းက်င္ေသးတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ တကၠသုိ္လ္ ေက်ာင္းသူေတြ အတြက္လည္းကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္-CV ကိုဘယ္လုိေရးရလဲ၊ အင္တာဗ်ဴး ဘယ္လုိေျဖဆုိရမလဲ၊ အလုပ္ရသြားတဲ့အခါ ဘယ္လုိ ျပဳမူေနထုိင္ရမလဲစတဲ့ လက္ဆင့္ကမ္းသင္တန္းေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ႀကီးႀကီးမားမားေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒိအခမ္းအနားကိုလူေပါင္း ၃၀၀ ေလာက္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားစုကေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြပါ။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ဥပေဒအသစ္ေတြျပဌာန္းႏုိင္ေရးစတာေတြဟာလည္း ကၽြန္မတို႔ တာ၀န္သိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းမႈ အလုပ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္မႈေတြျဖစ္ပါတယ္။