ဆီးရီးယားအဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕တိုက္ခိုက္မႈအား စံုစမ္းမည့္အစီအစဥ္ကို ရုရွားတို႔က ဗီတိုအာဏာျဖင့္ ထပ္မံပယ္ခ်

.

 

ကုလသမဂၢ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၇ ။              ။ ဆီးရီးယား၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဓာတုအဆိပ္လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခုိက္မႈ၏ေနာက္ကြယ္မွ လက္သည္တရားခံကို ကုလသမဂၢမွဦးေဆာင္ျပီးစံုစမ္းစစ္ေဆးေနမႈအား တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မည့္အစီအစဥ္ကို ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီ၌ ၾကာသာပေတးေန႔က ရုရွားတို႔ဘက္မွ ဗီတာအာဏာသံုး၍ ထပ္မံပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ယခုအၾကိမ္သည္ ရုရွားတို႔ဘက္မွ ၄င္းတို႔၏မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအေပၚပစ္မွတ္ထားသည့္ ေကာင္စီ၏လုပ္ရပ္ကို ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ဆန္႔က်င္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တို႔ဘက္မွအဆိုျပဳထားသည့္ ပူးေပါင္းစံုစမ္းမႈယႏၱရား (JIM) အဖြဲ႔အား ဆီးရီးယားအဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕ တိုက္ခိုက္မႈ၏တရားခံကို ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည့္အစီအစဥ္ကို ေကာင္စီအဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ႏုိင္ငံမွ ၁၁ ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရုရွားတို႔က ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစီအမံႏွင့္ပက္သက္၍ အီဂ်စ္ႏွင့္တရုတ္ႏုိင္ငံတို႔က မဲမေပးပဲၾကားေနခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဘိုလစ္ဗီးယား ႏုိင္ငံက ရုရွားႏွင့္အတူ ဆန္႔က်င္မဲေပးခဲ့သည္။

ထုိကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ အေမရိကန္သံတမန္ နစ္ကီဟာေလက ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ခဲ့ျပီး “ရုရွားတို႔ဟာ ေကာင္စီက တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံေနတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးယႏၱရားအဖြဲ႕ကို သတ္ပစ္လုိက္တာပါပဲ” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

JIM အဖြဲ႔ကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းတိုးျပီး လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးမည့္ကိစၥႏွင့္စပ္လ်င္း၍ အေမရိကန္ႏွင့္ရုရွားတို႔သည္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၌ အေခ်အတင္ျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္စီ၌ မူၾကမ္းတစ္ခုအတည္ျပဳႏိုင္ဖုိ႔ မဲကိုးမဲ လုိအပ္ေသာ္လည္း ရုရွား၊ ျဗိတိန္၊ တရုတ္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔သည္ မည္သည့္အဆိုျပဳခ်က္ကိုမဆို ဗီတိုအာဏာသံုး၍ ပယ္ခ်ႏုိင္ခြင့္ရွိသည္။

ဆီးရီးယားႏုိင္ငံ ခန္းရွိတ္ခန္းရြာ၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဆိပ္ဓာတ္ေငြ႕တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့ ရမႈတြင္ ဆီးရီးယားေလတပ္အား JIM အဖြဲ႔၏အစီရင္ခံစာထဲ၌   ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ထားေသာေၾကာင့္ ရုရွားတို႔ဘက္မွ JIM အဖြဲ႔ကို အျပစ္ရွာေ၀ဖန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။