ေရွာက္ပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၂)

.

                   

ေရငတ္တာကုိမခံႏုိင္ေပမယ္႔ေရ၀ပ္ျခင္းကုိလဲမႏွစ္သက္ပါဘူး။

ေရကုိမတ္လမွဇြန္လအတြင္း အပတ္စဥ္ေရသြင္းေပးရမွာျဖစ္ျပီး ႏုိ၀င္ဘာလမွေဖဖ၀ါရီလအထိ ေရကို ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေရာက္တက္တဲ႔ေရာဂါပုိးေတြကေတာ႔ ပ်ပုိး၊အေၾကးပုိး၊ပင္စည္ထြင္းပုိး ႏွင္႔ ရြက္ထြင္းပုိးတုိ႔ျဖစ္ျပီး က်ေရာက္တက္တဲ႔ ေရာဂါေတြကေတာ႔ မႈိေရာဂါ နဲ႔ ဖားဥမႈိေရာဂါတုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေရွာက္ပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၁)