ေရွာက္ပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၁)

.

                                                          

ေရွာက္ပင္ရဲ႕မူရင္းေဒသကေတာ႕ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသကပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   ေရွာက္ပင္စုိက္ပ်ဳိးရန္အသင့္ေတာ္ဆုံး ေျမအမ်ဳိးအစားေတြကေတာ့ ေျမသားထုနက္ျပီး   ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္တဲ႔ ေျမ၊ေရစိမ့္၀င္မႈေကာင္းတဲ႔ ေျမအမ်ဳိးအစားေတြျဖစ္ျပီး အပူေလ်ာ့ပုိင္းေဒသနဲ႔ အပူပုိင္းမက်တက်ရွိတဲ႔ ေနရာေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေရွာက္ပင္ကုိအေစ့ကျဖစ္ေစ ကုိင္းကူးျခင္းျဖစ္ေစ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။တပင္နဲ႔တစ္ပင္ကုိ ၁၅ေပခန္႔ခြာျပီး စုိက္ပ်ဳိးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

သဲၾကမ္းေျမ သုိ႔မဟုတ္ သဲႏုန္းေျမေတြမွာဆုိရင္ေတာ့ ေရသြင္းေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ ၾကီးထြားႏႈန္းျမန္သည္႔အခ်ိန္ နဲ႔ အသီးအပြင္႔၀င္တဲ႔ အခ်ိန္ေတြမွာ ေရငတ္တဲ႔ဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္ပါဘူး။

အသီးသီးတဲ႔အခ်ိန္မွာ မၾကာခဏေရငတ္ရင္ေတာ့ အသီးတင္မႈေလ်ာ့နဲတက္ပါတယ္။ ေရငတ္တာကုိ မခံႏုိင္ေပမယ္႔ေရ၀ပ္ျခင္းကုိလဲ မႏွစ္သက္ပါဘူး။

ေရကုိ မတ္လမွဇြန္လအတြင္း အပတ္စဥ္ေရသြင္းေပးရမွာျဖစ္ျပီး ႏုိ၀င္ဘာလမွ ေဖဖ၀ါရီလအထိ ေရကုိ ႏွစ္ပတ္တႀကိမ္သြင္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေရာက္တက္တဲ႔ ေရာဂါပုိးေတြကေတာ႔ ပ်ပုိး၊အေၾကးပုိး၊ပင္စည္ထြင္းပုိး ႏွင္႔ရြက္ထြင္းပုိးတုိ႔ျဖစ္ျပီး က်ေရာက္တက္တဲ႔ ေရာဂါေတြကေတာ႔ မႈိေရာဂါ နဲ႔ ဖားဥမႈိေရာဂါတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။