ဂ်ပန္ စီးပြားေရးက်ံဳ႕၀င္မႈ ဒဏ္ခံေနရ

.

တိုက်ိဳ၊ ၾသဂုတ္ - ၁၇ ။          ။ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေပၚလစီမ်ားအတြက္ ဆုတ္ဆိုင္းမႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ယခုႏွစ္၏ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလတြင္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးမွာ က်ံဳ႕၀င္သြားခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္၏ ပထမသံုးလပတ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ဧၿပီမွ ဇြန္လအတြင္း ဂ်ပန္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ၀.၄ရာခိုင္ႏႈန္း က်ံဳ႕၀င္သြားခဲ့သည္။

ပို႕ကုန္ေႏွးေကြးေနျခင္းႏွင့္ စားသံုးသူအသံုးစရိတ္ ထိုင္းေနျခင္းမ်ားမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို က်ဆင္းေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းတရားမ်ားပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးအေပၚ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို တြန္းအားေပးေရး ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးလႈံ႕ဆြမႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ေသြးသစ္ေလာင္းရန္ ဖိအားသက္ေရာက္လာေစခဲ့သည္။

တရား၀င္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ပထမသံုးလပတ္တြင္ ၄.၅ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္ျပန္႔ကားလာၿပီးေနာက္တြင္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးမွာ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ ၁.၆ရာခိုင္ႏႈန္း ႏႈန္းအထိျပန္လည္ က်ံဳ႕၀င္ သြားခဲ့သည္။

ဂ်ီဒီပီ က်ံဳ႕၀င္မႈမွာ တရုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္သို႔ ပို႔ကုန္အားနည္းသြားမႈႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုးရြားသျဖင့္ စားသံုးသူအသံုးစရိတ္ က်ဆင္းသြားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ပန္စီးပြားေရး၀န္ႀကီး အကီရာ အာမာရီ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပို႔ကုန္ႏွင့္ စက္ရုံအထြက္အပါအ၀င္ အားနည္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈက ယခုႏွစ္ က်န္ကာလမ်ား၏ အလားအလာအေပၚ သံသယမ်ားကိုျဖစ္ေပၚ လာေစခဲ့သည္။

ေရရွည္နာလံထမႈအတြက္ အားနည္းေသာယန္းေငြေၾကးအေပၚတြင္ အလြန္အကြၽံမမွီခိုရန္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႕က တိုက်ိဳကို သတိေပးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္စီးပြားေရးကို က်ံဳ႕၀င္မႈမွ ရုန္းထြက္၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အာေဘးေနာမစ္ (Abenomics)ဟုေခၚေသာ တိုက်ိဳအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ေရတိုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရမွာ အလုပ္ေစ်းကြက္တြင္ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အကာအကြယ္ႀကီးမားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္း က႑ကို ဖြင့္ေပးရန္မူ ရုန္းကန္ေနခဲ့ရသည္။