သေဘာၤပင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး အပုိင္း (၂)

.

 

စိုက္ခင္းမ်ားကုိေတာ့ အက်ယ္ ၂ ေပခြဲ အနက္ ၂ ေပခြဲ တူးၿပီးေတာ့ တူးလို႔ထြက္လာတဲ့ ေျမနဲ႔ ေျမေဆြး ႏြားေခ်း သဲတို႔ကို ေရာစပ္ၿပီးေတာ့ ႏွပ္ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးရန္ အခ်ိန္နီးလာရင္ေတာ့ စိုက္က်င္းေတြအေပၚမွာ ျမတ္ေျခာက္ေတြ စုပံုၿပီး မီး႐ႈိ႕ေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္က်င္းမ်ားမွာေတာ့ ပ်ိဳးပင္ တစ္ပင္သာ စိုက္ပ်ိဳးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စုိက္ပ်ိဳးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အပင္ပတ္ပတ္လည္ကို ေကာက္႐ိုးမ်ား အုပ္ေပးထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စုိက္ပ်ိဳးၿပီးစ အပင္ငယ္ေလးေတြကုိေတာ့ တစ္ပတ္ခန႔္အထိ အမိုးမိုးထားေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေရကိုေတာ့ ေျမဆုိ႐ံုသာ ေလာင္းေပးရမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အပင္ရင္းကုိ ေရမထိေအာင္   ေလာင္းေပးရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အသီးမ်ား ျပြတ္ခဲေနေအာင္ သီးတဲ့အတြက္ အပင္အရင္းကို ေျမဖို႔ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေထာက္တုိင္မ်ား   ေထာက္ထားျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။

အပြင့္ပြင့္တဲ့အခါမွာ ပန္းတစ္ခိုင္ကုိ အႀကိဳက္ဆံုး တစ္ပြင့္ကုိသာထားၿပီး က်န္တဲ့အပြင့္ေတြကုိ ေခၽြပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလ်င္ သီးတဲ့အသီးကလည္း ႀကီးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာၤသီးမွာ က်ေရာက္တက္တဲ့ ေရာဂါပိုးေတြကေတာ့ သစ္သီးယဥ္ပိုး၊ ယင္ျဖဴငယ္၊ ျဖဳတ္စိမ္း၊ ျပတို႔ပဲ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ က်ေရာက္တက္တဲ့ ေရာဂါေတြကေတာ့ ထားရီေရာဂါ၊ သေဘာၤရြက္ ကြက္ေပ်ာက္ေရာဂါ သေဘာၤရြက္ ကြက္က်ားေရာဂါ သေဘာၤရြက္ ကြက္ဝိုင္းေရာဂါတုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အပိုင္း (၁)ကို ၾကည့္ရႈရန္ - http://www.mizzimaburmese.com/article/33100