မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္အိမ္ေျခ တစ္ေထာင္ေက်ာ္အား က်ပ္သိန္း ၆၀ေက်ာ္ လက္တေလာ ေထာက္ပံ့ထား

.

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္ အိမ္ေျခ ၁၃၉၈ အိမ္အား မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနက လက္တေလာ လိုအပ္ခ်က္အေျခအေနမ်ား အေပၚမူတည္၍ ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေရသန္႔မ်ား၊ ေရသန္႔ေဆးမ်ား ေထာက္ပ့ံေပးထားေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ   ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔စာရင္းအရ သိရသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေအာက္တိုဘာလ ဒုတိယအပတ္က စံခ်ိန္တင္ရြာသြန္းခဲ့ေသာမိုးေၾကာင့္ မႏၱေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူေနအိမ္ေျခမ်ား အတြင္းေရဝင္ေရာက္ျခင္း ေတာင္က်ေရမ်ား က်ဆင္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီး စုစုေပါင္းအိမ္ေျခ ၁၃၉၈ လံုး၊ အိမ္ေထာင္စု ၁၄၁၂ စု၊ လူဦးေရ ၅၂၀၄ ဦး တို႔ ေရေဘးသင့္ခဲ့ျပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီထားေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီး ဌာနမွ စာရင္းအရသိရသည္။

မုိးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ တံတားဦးျမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေျခ အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခဲ့ျပီး ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ၁၄ ရက္ေန႔ထိ ပန္းေလာင္ျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၄၂၈ လံုး၊ လူဦးေရ ၁၈၄၄ ဦး ေရေဘးသင့္ခဲ့ျပီး ဆန္ရိကၡာဖိုး ၁၆ သိန္းေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စဥ္႔ကိုင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ပန္းေလာင္ျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၄၀၅ လံုး၊ လူဦးေရ ၁၃၇၅ ဦး၊ ဆန္ရိကၡာဖိုး ၁၃ သိန္းေက်ာ္ေထာက္ပံ့ထားျပီး ျမစ္သားျမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေျခ ၃၄၆ လံုး၊ ၁၁၆၃ ဦး တို႔မွာ ပ်က္စီးသည့္ အေနအထားမရွိသျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဆက္လက္၍ စဥ့္ကူးျမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၂၃လံုး ပ်က္စီခဲ့ျပီး လူဦးေရ ၉၇ ဦး ေရေဘးသင့္ကာ ဆန္ရိကၡာဖိုး ၂ သိန္းေက်ာ္၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဖိုး ၂၃ သိန္း ေထာက္ပံထားေၾကာင္း သိရသည္။ မတၱရာျမိဳ႕နယ္တြင္ ကမ္းျပိဳေဘးႏွင့္ ဆည္ေရေဖာက္ခ်မႈေၾကာင့္ အိမ္ေျခ ၁၉၅ လံုး၊ လူဦးေရ ၆၂၀ ဆန္ရိကၡာဖိုး ၅၅၈၀၀၀က်ပ္၊ ေရသန္႔ေဆး ၂ ဖာႏွင့္ ေရသန္႔ ၂၄ခုပါ ကဒ္ ၆၀၊သပိတ္က်င္းျမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ ၁ လံုး ပ်က္စီးခဲ့ျပီး အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ၁ သိန္းဖိုး ေထာက္ပံ့ထားေၾကာင္း သိရသည္။