ဇုန္ A တြင္ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းေဒသခံအမ်ားစုကုိ အလုပ္အကိုင္ေပးထားဟု သီလ၀ါ SEZ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဆုိ

.

သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ဇုန္အလုိက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္- ဇုန္ A တြင္ ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ ၀င္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္သည္ သန္လ်င္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက ျပဳစုထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

“စုစုေပါင္းအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လူဦးေရကေတာ့ ၅၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒိ ၅၀၀၀ ထဲက ၇၇ ရာခုိင္းကသန္လ်င္နဲ႔ ေက်ာက္တန္းကေဒသခံေတြ ျဖစ္တယ္။ သန္လ်င္နဲ႔ေက်ာက္တန္းက အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အေရအတြက္ကုိ စာရင္းျပဳစုလိုက္တာ ၇၇ ရာခုိင္ႏႈန္းက သန္လ်င္နဲ႔ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕တုိ႔က ျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းသန္းသြယ္က မဇၥ်ိမကုိေျပာသည္။

သိီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႀကီးကုိ ဟက္တာေပါင္း ၂၄၀၀ အက်ယ္အ၀န္း၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဟတ္တာ ၂၄၀၀ ၏ ၆ ပုံ ၁ ပုံျဖစ္သည့္ ၄၀၅ ဟက္တာကုိဇုန္-A အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဇုန္- A ဟက္တာ ၄၀၀ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကုမၸဏီ ၈၅ ခု၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတန္ဘုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စက္႐ုံ ၃၅ ခုသည္ လည္ပတ္လ်က္ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

ယင္းအလုပ္႐ုံ ၃၅ ႐ုံတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ကုိေပးထားၿပီး ဇုန္-A ဟက္တာ ၄၀၀ ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းအားလုံး လည္ပတ္ႏုိင္ပါက အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေပးႏုိင္မည္ဟု ေဒါက္တာသန္းသန္းသြယ္ ကဆုိသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္ ပုိမ်ားေၾကာင္း ေဒါက္တာသန္းသန္းသြယ္က ျဖည့္စြပ္ေျပာဆုိထားသည္။

“အမ်ဳိးသမီးေတြ ပုိမ်ားပါတယ္၊ ဇုန္ထဲမွာက အ႐ုပ္ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုံတုိ႔၊ အထည္ခ်ဳပ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုံေတြလည္းရွိတာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိတာ ပုိမ်ားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီေဒသက အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္”

၁၀၀ရာႏႈန္း ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Golden Dowa Eco-System Myanmar သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ၀န္ထမ္း ၅၀ ဦးကုိ အလုပ္ခန္႔အပ္ေပးထားၿပီး ရန္ကုန္မွ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေသာ ၀န္ထမ္း ၁၅ ဦးမွ လြဲ၍ က်န္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေဒသခံေတြကေတာ့ အၾကမ္းဖ်င္းအား ျဖင့္ ေက်ာက္တန္းရွိတယ္။ သန္လ်င္ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီသီလ၀ါရြာပတ္လည္ေပ့ါေနာ္။ အဲဒီကလူေတြကုိခန္႕ထားပါတယ္။ သူတို႕ကုိေတာ့ ဦးစားေပးေပါ့။ ကၽြန္မတို႕ ဒီမွာလုပ္ေနတဲ့ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုကေတာ့ ဒီသီလ၀ါနဲ႕ ေက်ာက္တန္းေပါ့ ေဒသခံေတြ ဒီကေနၿပီးေျပာင္းသြားတဲ့ သူေတြလည္းရွိတယ္။ အဲလူေတြကုိ ဦးစားေပးၿပီးခန္႕ထားပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီ Golden Dowa Eco-System Myanmar ၏ လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ မေမသူထုိက္က စက္႐ုံတြင္း အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေျပာသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ကီလုိမီတာ ၂၀ အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိၿပီးလူဦးေရ (ေလးသိန္း) ေနထုိင္လ်က္ရွိ္ေသာ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ တည္ရွိသည္။

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ လက္ရွိလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ကားအပုိပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစသည့္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအမ်ားစု ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္။