မေလးရွား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း အေႏွးေကြးဆံုးျဖစ္

.

ဓာတ္ပံု - google image

မေလးရွားစီးပြားေရးမွာ ဒုတိယ သံုးလပတ္ကာလတြင္ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါးအတြင္း အေႏွးေကြးဆံုး ႏႈန္းျဖင့္သာ ဖြံ႔ၿဖဳိးေနသည္ဟု အစိုးရက ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈ၊ တစ္ဟုန္ထိုး က်ဆင္းေနသည့္ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားအဖို႔ လတ္တေလာအက်ဆံုး အႏုတ္လကၡဏာ တစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ပို႔ကုန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ႏွစ္ခုစလံုး အားနည္းသြားေသာ ေၾကာင့္ မေလးရွား၏ ဒုတိယသံုးလပတ္ကာလ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ယမန္ႏွစ္အလားတူကာလက ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ တတိယအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ မေလးရွား၏ အနာဂတ္ဖြံ႔ ၿဖိဳးမႈ အလားအလာမွာ စြမ္းအင္ပို႔ကုန္အေပၚတြင္ ႀကီးစြာမွီခိုေနရၿပီး စြမ္းအင္က႑မွာလည္း ကမာၻ႔ေရ နံေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တုိက္က်ဆင္းလာေနမႈေၾကာင့္ မေသခ်ာမေရရာ ျဖစ္ေနသည္။

တ႐ုတ္က ယြမ္ေငြကို တန္ဖိုးခ်လိုက္ရာမွ အာရွ၏ အႀကီးဆံုး စီးပြားေရးႏိုင္ငံႀကီးမွ ဗဟိုဘဏ္ မ်ားက ၎တို႔၏ ေငြေၾကးမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ တန္ဖိုးခ်ရမည့္ ေဒသတြင္း ေငြေၾကးစစ္ပြဲက စတင္ႏိုင္ သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရင္းဂစ္ေငြေၾကးမွာလည္း ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ၁၇ ႏွစ္တာအတြင္း အနိမ့္ဆံုးသို႔ ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္။

ရင္းဂစ္ေငြေၾကးမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇက္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ဘ႑ာေရးမသမာမႈ စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ၏ ဒဏ္ကိုလည္း ခံေနရသည္။ ဗဟိုဘဏ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဇီတီ အက္ခတာ အဇစ္ကမူ မေလးရွားစီးပြားေရးမွာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာ သည္။

''မေလးရွားစီးပြားေရးက မွန္မွန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ရွိေနဆဲလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါ တယ္။ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအားက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရဲ႕ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားပါ''ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။