ကေလာ(သုိ႕မဟုတ္)ပီေလာပီနံစုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၁)

.

 

ကေလာပင္လုိ႔ေခၚတဲ႕ပီေလာပီနံပင္ရဲ႕မူရင္းေဒသကေတာ့ ေတာင္အေမရိကတုိက္ ဘရာဇီးႏုိင္ငံကပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အေမရိကန္ပီေလာပီနံ ႏွင့္ ျမန္မာပီေလာပီနံဆုိျပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္၊ အေမရိကန္ပီေလာပီနံကေတာ့ ဥထြက္ေကာင္းျပီး သိပ္မေစးေပမယ္႔ ျမန္မာပီေလာပီနံကေတာ႕ေစးၿပီး ရင္႔လြန္းရင္ ေတာက္တက္ပါတယ္။

ပီေလာပီနံပင္ကေတာ႔ ပူအုိက္စုိစြတ္တဲ႔ရာသီဥတုကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ျပီးေတာ့ သဲႏုန္းေျမ၊ႏုန္းေျမမ်ား၊ ကုန္းျမင္႔ေဒသ ေက်ာက္စရစ္ဆန္တဲ႔ေျမမ်ားအထိ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

ေျမေစးနဲ႔ေျမက်စ္မ်ားကုိေတာ့ လုံး၀မႏွစ္သက္ပါဘူး။ ပီေလာပီနံစုိက္ပ်ဳိးမယ္႔ေနရာကုိ မီးရႈိ႕ရွင္းလင္းျပီး ထယ္တစ္စပ္ ထြန္ႏွစ္စပ္၀င္ျပီး ေျမသားညက္တဲ႔အခါမွာ စုိက္ေဘာင္မ်ားကုိ   ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေဘာင္နဲ႔တစ္ေဘာင္ကုိေတာ႕၄ေပျခားျပီးေဖာ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္၊ေဘာင္ေတြရဲ႔အျမင္႕ကေတာ့ ၁ေပခန္႔ၿမင့္ျပီး ေဘာင္ထိပ္မ်က္ႏွာျပင္အက်ယ္ကေတာ့ ၁ေပခြဲ ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး   ေဘာင္ေအာက္ေျခအက်ယ္က ၂ေပခန္႔ ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေဘာင္နဲ႔တစ္ေဘာင္ၾကားမွာေတာ့ လူသြားလမ္း ၂ေပခန္႔ ျခားထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလာကုိ စုိက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ မုိးဦးက်ကာလေတြမွာ စတင္စုိက္ပ်ုိးၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ဆုံး ကေလာစုိက္မယ္႔ေဘာင္ေတြကုိ ျပင္ရပါမယ္ ျပီးရင္ေတာ့ ကေလာမ်ဳိးကုိင္းေတြကုိ စုိက္ပ်ဳိးရန္အတြက္ ၆လက္မခန္႔ ျဖတ္ေပးထားရပါမယ္။

စုိက္တဲ႔ေနရာမွာေတာ့ ေထာင္စုိက္နဲ႔လဲစုိက္ဆုိျပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ျပီးရင္ ၆ေတာင္၃ဘုတ္ ၁စြယ္ထုိးနဲ႔ ၈ေတာင္ ၃ ဘုတ္၂စြယ္ထုိးဆုိျပီး ၂မ်ဳိးရွိပါတယ္။ေထာင္စုိက္ကေတာ႔ ဥဆင္းေကာင္းျပီးေတာ့ ဥေဖာ္တဲ႔ေနရာမွာအေလအလြင့္ သက္သာပါတယ္။ လွဲစုိက္ကေတာ႔ ဥေဖာ္တဲ႔ေနရာမွာ အေလအလြင္႕ရွိပါတယ္။

ကဲဆက္လက္ျပီး တစြယ္ထုိး ႏွစ္စြယ္ထုိး အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာရေအာင္ပါ။