ဆားလင္းႀကီးရွိ အက္ဆစ္စက္႐ံုကို ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု ကာကြယ္ေရးဒုဝန္ႀကီး ေျပာ

.

တစ္ရက္လွ်င္ ဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ တန္ (၅၀)ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ထိုစက္႐ံုအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅သန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္(ဩဂုတ္ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ ေဒသခံမ်ားက ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ စစ္ကိုင္းတုိင္း၊ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ကံကုန္းေက်းရြာအနီးရွိ မိုးႀကိဳးဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ စက္႐ံုအား ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ အစီအစဥ္ မရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳေသာ စက္႐ံုျဖစ္သည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိပါ” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က ဩဂုတ္လ ၁၆ရက္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာသည္။

ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဝင္းသိန္းေဇာ္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္၏ မိုးႀကိဳးဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ စက္႐ံုလည္ပတ္ျခင္းေၾကာင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တုိ႔ကို ဆိုးရြားစြာ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ စက္႐ံုကို လြတ္ကင္းရာ ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားမႈအေပၚ အဆိုပါ စက္႐ံုကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတုိင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မိုးႀကိဳးဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ စက္႐ံုသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ ISO လက္မွတ္ (၃)ေစာင္ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ အႀကံျပဳလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနျခင္း၊ စက္႐ံု၏ အသားတင္အျမတ္ေငြမွ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းအား ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ CSR ရံပံုေငြအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိျခင္း၊ စက္႐ံု၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မွ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေစျခင္း၊ စက္႐ံုလည္ပတ္ျခင္းျဖင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈ မရွိျခင္း၊ စက္႐ံုမွ ထြက္ရွိေသာ အက္ဆစ္မ်ားကို လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ စံပယ္ေတာင္တို႔မွ ေၾကးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းမွ အက်ိဳးအျမတ္ (၅၁)ရာခိုင္ႏႈန္းအား ႏုိင္ငံေတာ္မွ ရရွိခံစားေနျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အစီအစဥ္ မရွိဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျမင့္ႏြယ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာသည္။

ကံကုန္းေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားကမူ မိုးႀကိဳးဆာလ္ဖ်ဴရစ္ အက္ဆစ္စက္႐ံုမွ အနံ႔ဆိုးမ်ား ထြက္ရွိသျဖင့္ စက္႐ံုကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရန္ စစ္ကိုင္းတုိင္းဝန္ႀကီးမ်ားထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းက တင္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္လီမိတက္သည္ မိုးႀကိဳးဆာလ္ဖ်ဴရစ္ အက္ဆစ္စက္႐ံုအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ NORINCO ကုမၸဏီႏွင့္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ ၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၅)ရက္တြင္ စက္႐ံုကို စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စတင္ လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္ တန္ (၅၀)ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ထိုစက္႐ံုအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅သန္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။

စက္႐ံုမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ဆာလ္ဖ်ဴရစ္အက္ဆစ္မ်ားအား လက္ပံေတာင္းေတာင္၊ စပယ္ေတာင္ႏွင့္ ေၾကးစင္ေတာင္တို႔၌ ေၾကးထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။