ပန္းထိမ္ငုိပန္း စုိက္ပ်ဳိးျခင္းအပုိင္း (၁)

.

ပန္းထိမ္ငုိပန္းေတြကုိ အေအးပုိင္းေတြမွာ စုိက္ပ်ိဳးၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ အခုအခါမွာေတာ့ အပူပုိင္းေဒသေတြမွာလည္း စုိက္ပ်ဳိးလာၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။

အပူမ်ားတဲ့ ေဒသေတြမွာေတာ့ အရိပ္ျပဳလုပ္ၿပီး စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သလုိ ဘူးစင္ရဲ႕ေအာက္ေတြမွာလဲ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ပါတယ္။

ပန္းထိမ္ငုိပင္ဟာ ေရကုိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး ေရဝပ္တဲ့ဒဏ္ကုိေတာ့ မခံႏုိင္ပါဘူး။ ေျမခ်ဥ္ဖန္ဓာတ္ PH 5 နဲ႔ PH 6 မွာဆုိရင္ေတာ့ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ေျမနီသဲဝန္းနဲ႔ သဲႏုန္းေျမေတြမွာ စုိက္ပ်ိဳးႏုိင္ပါတယ္။

မ်ဳိးကုိလုိက္ၿပီး တစ္ထပ္ပန္းထိမ္၊ ႏွစ္ထပ္ပန္းထိမ္၊ သုံးထပ္ပန္းထိမ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ဆင္စြယ္ဆုိၿပီး သုံးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

မ်ဳိးမ်ားယူတဲ့အခါမွာေတာ့ အပင္ကပ္ထုိးျခင္း၊ အျမစ္မွမ်ဳိးယူျခင္း၊ ဥကုိ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းဆုိၿပီးေတာ့ သုံးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေျမကုိေတာ့ မီးရိႈ႕ေပးရန္ လုိအပ္ပါတယ္။

တစ္ပင္နဲ႔ တစ္ပင္ကုိေတာ့ ၁ ေပ (သုိ႔မဟုတ္) ၂ေပခန္႔ ခြာၿပီးေတာ့ စုိက္ေဘာင္တစ္ေဘာင္နဲ႔ တစ္ေတာင္ကုိေတာ့ ၅ေပခန္႔ခြာၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမၾသဇာ အျဖစ္ကေတာ့ အဓိက ႏြားေခ်းကုိ အသုံးျပဳေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။