ကြမ္းသီးပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၃)

.

ကြမ္းသီးပင္ေတြကေတာ့ ၇ ႏွစ္  (သုိ႔မဟုတ္) ၈ ႏွစ္ၾကာတဲ့ အခါမွာ စတင္အသီးမ်ားကုိ ခူးဆြတ္ႏုိင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အသီးမ်ားမ်ား သီးေစရန္အတြက္ ကေတာ့ ေႏြပုိင္းမွာ ေရေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမၾသဇာကုိလဲ တစ္ႏွစ္မွာ မုိးေႏွာင္းတစ္ႀကိမ္ ႏွင့္ မုိးဦးတစ္ႀကိမ္ (၂)ႀကိမ္ခန္႔ ေကၽြးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေႏြပုိင္းမွာ ေရသြင္းႏုိင္တယ္ဆုိ ရင္ေတာ့ ပုိမုိေကာင္းမြန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဧက ကုိေတာ့ တအပင္ေပါင္း ၄၅၀ခန္႔ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသီးမ်ားကုိေတာ့ တန္ေဆာင္မုန္းလမွာ စတင္ခူးဆြတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ တစ္ပင္ကုိ အသီး ၂၀၀ ခန္႔သီးၿပီး ပိသာခ်ိန္အားျဖင့္၂ ပိသာခန္႔ ထြက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါအျပင္ သီးညွပ္ပင္အျဖစ္ ၀ဥပင္ေတြကုိလဲ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ ပါတယ္။

၀ဥပင္ေတြကေတာ့ သဘာ၀အေလွ်ာက္ ေပါက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္သာ ျပဳျပင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ဥေတြကုိ တူးယူတဲ့ အခါမွာေတာ့ ၂ႏွစ္ နဲ႔ အထက္ရွိတဲ့ အပင္ေတြကုိသာ တူးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အပိုင္း ၁ အား ေအာက္ပါတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-http://www.mizzimaburmese.com/article/29439
အပိုင္း ၂ အား ေအာက္ပါတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္-http://www.mizzimaburmese.com/article/29573