ျမန္မာသုိ႔ ကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ထပ္မံေထာက္ပံ့ရန္ ကမၻာ့ဘဏ္ လ်ာထား

.

ျမန္မာႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုက အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ ထပ္မံေထာက္ပံ့ရန္လ်ာထားေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနကုိယ္စားလွယ္ အဗၺဒူလာေရဆက္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမူေဘာင္ကုိ ၂၀၁၉ ခုနစ္အထိ သက္တမ္းတုိးလုိက္ၿပီး ယင္းကာလအတြင္း အစိုးရကို ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ထပ္တုိးေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၎က ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ မူေဘာင္ကုိ သက္တမ္းတုိးတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေန ကုိယ္စားလွယ္ အဗၺဒူလာေရဆက္က ေျပာဆုိသည္။

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမူေဘာင္တုိးျမႇင့္လုိက္သည့္ သက္တမ္းအတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကက႑ကို ေထာက္ပံ့ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

“စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတာေတြကို ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္မွာ ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖုိ႕အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္မရွိမျဖစ္အေရးပါတဲ့ အာဟာရျဖည့္တင္းေရးက႑နဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးကိစၥကိုလည္း ပိုၿပီးအေရးႀကီးတဲ့က႑ေတြနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သြားဖုိ႕ရွိပါတယ္” ဟု အဗၺဒူလာေရဆက္က ရွင္းျပသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမူေဘာင္(CPF)ကို မူလက ၂၀၁၅ ခုနစ္မွ ၂၀၁၇ အထိ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းမူေဘာင္အရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ေထာက္ပံ့ထားသည္။

ထုိ႕ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စုလက္ေအာက္ရွိ အျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပုိေရးရွင္း(IFC) ႏွင့္ MIGA အဖြဲ႕တုိ႕၏ ပုဂၢလိကက႑သို႔ ေထာက္ပံ့ထားသည္မ်ား ပါဝင္ပါက ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေထာက္ပံ့မႈမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္။