ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေလ့လာေရးနွင့္ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္

.

ဓာတ္ပံု-သတင္းစဥ္

ဇြန္လ ၇ ရက္ ။               ။ ကေနဒါနိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ခရီးေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဇြန္လ ၆ ရက္ ၊ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃း၃၀ နာရီမွ ၁၇း၃၀ နာရီအထိ ေအာ္တာ၀ါၿမဳိ႕ Andaz Ottawa Market Hotel ၌ Forum of Federations  မွ စီစဥ္သည့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေလ့လာေရးနွင့္   ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္ဟု ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံ တရားေရးမ႑ိဳင္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးမွ တစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အေပၚအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး  ကေနဒါႏိုင္ငံမွ ဘာသာရပ္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ပို႔ခ်ေဆြးေႏြးမႈသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကေနဒါတြင္ ျပဳလုပ္ေနေသာ အဆိုပါ ေလ့လာေရးႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာနုိင္ငံ သမၼတရံုး၀န္ၾကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ အတိုင္ပင္ခံရံုး၀န္ၾကီးဌာန၊   ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုး၊   ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္နွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။

Forum of Federations သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံ အစိုးရ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပိီး  အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ မီဒီယာႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပေပးလ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ကေနဒါႏိုုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂ်က္စတင္ ထရူးဒုုိးႏွင့္ ဆီြဒင္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မစၥတာ ေအာ္ရိဘန္ အာလင္းႏွင့္ ဆီြဒင္ႏိုုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ စတီဖန္လိုုဗန္တိုု႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ကေနဒါႏွင့္ ဆီြဒင္ႏိုုင္ငံမ်ားသို႔ တရားဝင္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ရန္ ဇြန္လ ၄ ရက္၊ ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ရန္ကုုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ျဖင့္ ထြက္ခြာသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၇ ရက္တြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဂ်က္စတင္ ထရူးဒုုိးတို႔ ေတြ႕ဆံုမည္ ျဖစ္သည္။