မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားသည္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရႏိုင္ဟုဆိုေသာ အယူအဆ လြဲမွားေန

.

ဓာတ္ပံု-ေဟာင္ဆာ(ရာမည)

ရန္ကုန္၊ ဇြန္လ ၅ ။            ။ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး Mobile Phone မ်ားဟာ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လြဲမွားေနပါတယ္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ဇြန္လ ၄ ရက္က အသိေပးထားသည္။  

“မိုဘိုင္းဖုန္းေတြဟာ ပါ၀ါနိမ့္တဲ့ ကရိယာေတြသာျဖစ္ၾကျပီး မိုးႀကိဳးပစ္ခံရႏိုင္တဲ့ထူးျခားခ်က္မ်ား မပါရွိၾကပါ” ဟု ဦးထြန္းလြင္က သူ႔ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေျပာထားသည္။

သို႔ရာတြင္  တိုက္႐ိုက္စီးကူးမႈမရိွေသာ္လည္း မိုဘိုင္းဖုန္းသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ လိုင္းႀကိဳးမ်ားမွတဆင့္ စီး၀င္ႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။

“ေျမေအာက္ေျမေပၚလိုင္းႀကိဳးမ်ား (Landlines) ဟာ မိုးတိမ္ေတာင္တစ္ခုျဖစ္ေပၚေနစဥ္ လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္း စီးကူးမႈအတြက္ လံုျခံဳမႈမရွိၾကပါ” ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ေျပာဆိုထားသည္။

အဓိက အေၾကာင္းမွာ ၀ါယာ ကီလိုမီတာရာေပါင္းမ်ားစြာဟာ ေလထဲတြင္ တည္ရွိေနၾကျပီး ေျမေအာက္ႀကိဳးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အိမ္အတြင္းသို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္အတြက္ တစ္ေနရာရာတြင္ မိုးႀကိဳးပစ္မႈျဖစ္တိုင္း လွ်ပ္စစ္စီးေၾကာင္းမ်ားဟာ တယ္လီဖုန္း Cable ႀကိဳးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာအသံုးအေဆာင္ ကရိယာသို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေသာေႀကာင့္   ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္က အသိေပးထားသည္။

ယခုကာလသည္ မိုးႀကိဳကာလတြင္ က်ေရာက္ေနၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္၍ အျပင္ထြက္ေနသူတစ္ဦးဟာ ကုန္းျမင့္တစ္ခုအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာအခါ၊ ကြင္းျပင္တစ္ခုတြင္   ေရာက္ရွိေနေသာအခါ၊ ေရျပင္တစ္ခုအနီးေရာက္ရွိေနေသာအခါ၊ သစ္ပင္ သို႔မဟုတ္ ျမင့္မားေသာ ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ပစၥည္း တစ္ခုအနီးသို႕ေရာက္ရွိေနေသာအခါ၊ သတၳဳအေဆာက္အဦတစ္ခု အနီးေရာက္ရွိေနေသာအခါမ်ားတြင္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရရန္ အလားအလာ ျမင့္မားလာေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္္။