ဒူးရင္းပင္စုိက္ပ်ဳိးေရး အပုိင္း (၄)

.

ဒူးရင္းသီးအသီးစသီးခ်ိန္မွာ ကြမ္းသီးလုံးခန္႔ရွိတဲ႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အကုိင္းတကုိင္းထဲမွာရွိတဲ့ မလုိအပ္တဲ့ ဒူးရင္းသီးငယ္ေလးေတြးကုိ ေျခြေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကုိင္းတကုိင္းထဲမွာ အသီးမ်ားေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကုိင္းက်ဳိးျခင္း၊ ကုိင္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။ အသီးမ်ားေနျခင္းကလည္း အသီးႀကီးထြားမႈႏူန္းကုိ ေႏွးေကြးေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အကုိင္းတကုိင္း အပင္တပင္မွာ လုိအပ္တဲ့ အသီးအေရတြက္သာ ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗမာဒူးရင္းကေတာ့ သဘာဝအတုိင္းျဖစ္တဲ႔အတြက္ အခုလုိလုပ္ေပးဖုိ႔ေတာ႔မလုိအပ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ဒူးရင္းပင္ေတြမွာက်ေရာက္တတ္တဲ့ ေရာဂါပုိးေတြကေတာ့ သစ္ပုိးလုိ႔ေခၚတဲ့ အေခါက္စားပုိးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစာေရစာ (ေျမၾသဇာမ်ားသြားရင္၊ အဓိကကေတာ့ ႏြားေျခးမ်ားသြားရင္ အေခါက္ပုပ္ တတ္ပါတယ္။ ဒူးရင္းပင္ရဲ႕သက္တမ္းကေတာ႔ ႏွစ္ေပါင္း၁၀၀နီးပါး သက္တမ္းရွည္ၾကတတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အပိုင္း (၂)  ကို ေအာက္ပါလင့္တြင္ ျကည္႕ရႈ႕နိုင္ပါသည္ -  ttp://www.mizzimaburmese.com/article/27352