ကာတာႏုိင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ ဒိုဟာဖုိရမ္ကို သူရဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္

.

ေမလ ၁၄-၁၅ ရက္ေတြမွာ ကာတာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ဒုိဟာဖိုရမ္ကို ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း အပါအဝင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါ ဖိုရမ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒုကၡသည္ အေရး စတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာမႈအဖြဲ႕အစည္း MIPSS တည္ေထာင္သူႏွင့္ အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ေဒၚခင္မမမ်ဳိး နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း UMFCCI ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းတို႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

"ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ၏ အေရးပါမႈ" ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ ယင္းဖုိရမ္ ဖြင့္ပြဲမွာေတာ့ အေၾကာင္းအရာေလးခုကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ျမင္ကြင္းအတြင္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား (ေရနံႏွင့္စြမ္းအင္ကိစၥရပ္မ်ား) အဆင့္မွာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖဳိးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ဒုကၡသည္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးရာ က႑မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အေရး ကိုင္တြယ္မႈပိုင္းမွာ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ လူသားတို႔ရဲ႕ အေရးပါအရာေရာက္ျခင္း တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒုိဟာဖိုရမ္သို႔ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကာတာသံအမတ္ႀကီး HE Mr. Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi က ခ်ီးက်ဴးစကား ဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။

ဒိုဟာဖိုရမ္မွာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ပါဝင္တက္ေရာက္ျခင္းကလည္း ျမန္မာနဲ႔ ကာတာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္တဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ထင္ဟပ္ေစၿပီး ယင္းဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခုိင္မာေစမယ့္ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုလို ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ တက္ေရာက္ျခင္းက အနာဂတ္ကာလ က႑အားလံုးမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ နယ္ပယ္က႑သစ္ ေတြကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ေပးရာေရာက္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး Al-Emadi က ေျပာပါတယ္။