ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းအေၾကာင္းေရးသည့္ ထုိင္းအေျခစိုက္ The Nation သတင္းစာ တရားစြဲခံရျခင္းအေပၚ ျမန္မာ၊ ထုိင္း NGOေတြ ကန္႔ကြက္

.

(Photo- The Nation)

ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၅ ။                    ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ထုိင္းကုမၸဏီတစ္ခုက ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းအေၾကာင္း သတင္းေရးသားသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ The Nation သတင္းစာႏွင့္ သတင္းေထာက္တုိ႔ကို ပုဒ္မ (၆)ခုျဖင့္ တရားစြဲဆုိျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ထုိင္းနဲ႔ ျမန္မာ NGOs အဖြဲ႕ (၈၀) ထုတ္ေဖာ္လုိက္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာပြန္ပီပက္ ကုမၸဏီလီမိတက္ (MPC) မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ၊ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ျပစ္မႈအက္ဥပေဒ၊ အရအသေရဖ်က္မူအပါအ၀င္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ တရားစြဲဆုိခံရျခင္းကို နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ကာ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း စုစုေပါင္း ၈၀ က လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ ကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ အသေရဖ်က္မႈ ကိုဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ လြတ္လပ္စြာသေဘာထား အျမင္ကြဲလြဲခြင့္၊ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားေျပာဆိုခြင့္တို႔အပါအ၀င္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဆိုင္ရာျပစ္မႈအက္ဥပေဒတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္စံခ်ိန္စံ ညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ ထိန္းညိႇေပးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရကို ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ေမ ၁၁ ရက္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ အခန္း ၃၂၈ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကြန္ျပဴတာနည္းပညာဆိုင္ျပစ္မႈအက္ဥေပဒ အခန္း ၁၄ အရ ရာဇ၀တ္ ေၾကာင္းအရ အသေရဖ်က္မႈ ေျမာက္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက the Nation ၏ သတင္းေထာက္သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ၅၆၀၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၂ သိန္း သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုး က်ခံရႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ ဟိႏၵားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအေျခအေနေတြကို The Nation သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ Pratch Rujivanarom က “ျမန္မာျပည္၏ ေရအရင္းအျမစ္ကိုဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွသတၱဳတြင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္တြင္ The Nation သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Mr. Pratch Rujivanarom (ပထမစြပ္စြဲခံရသူ) ႏွင့္ the Nation သတင္းေအဂ်င္စီ (ဒုတိယ စြပ္စြဲခံရသူ) တို႔ကို ျမန္မာပြန္ပီပက္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (MPC)မွ အဆိုပါ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာပြန္ပီပက္ကုမၸဏီဘက္မွ သတင္းေထာက္ Pratch Rujivanarom ႏွင့္ the Nation သတင္းေအဂ်င္စီတို႔သည္  တနသၤာရီတိုင္းေဒသ ေျမာင္းၿပိဳေက်းရြာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ အဓိက ေသာက္သံုးေရျဖစ္သည့္ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ သတၱဳတြင္းမွ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ား တိုက္ရိုက္စြန္႔ ထုတ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းကို ေရးသားတင္ျပရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာဆိုထားသည္။

သတင္းေထာက္ Pratch Rujivanarom ႏွင့္ the Nation သတင္းေအဂ်င္စီတို႔အေပၚတြင္ စြဲဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ရာဇဝတ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ အလြန္တရာမ်ားျပားႀကီးမားလွ်က္ရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္းလည္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

စြဲဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ အလြန္တရာမ်ားျပားႀကီးမားလွ်က္ရွိၿပီး ၄င္းမွာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ၿပီး
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရတရားစြဲဆိုျခင္းသည္ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကိုသာမက အဆိုပါအေရးကိစၥအေပၚတြင္ လူထု၏စိတ္၀င္စားမႈရရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားေပးလွ်က္ရွိေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးသူမ်ားကို ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္သေဘာကို သက္ေရာက္ေစပါသည္ဟု လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကန္႔ကြက္စာတြင္ ေရးသားထားသည္။