စပ်စ္စုိက္ပ်ဳိးေရး (၆)

.

 

စပ်စ္စုိက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မ်ားအရ ပင္ေထာင္စုိက္ပ်ဳိးနည္း၊ ၾကိဳးတန္းစုိက္ပ်ဳိးနည္း၊ စင္တင္စုိက္ပ်ဳိးနည္းေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စပ်စ္ပင္တစ္တန္းနဲ႔တစ္တန္း တစ္ပင္နဲ႔ တစ္ပင္ကုိေတာ့ မ်ဳိးကုိလုိက္ျပီး ၃ ေပမွ ၁၀ ေပအထိ ျခားျပီး စုိက္ပ်ဳိးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပင္ေထာင္စုိက္ပ်ဳိးနည္းမွာေတာ႔ အပင္ငယ္စဥ္က တုိင္ေထာင္ေပးရေပမယ့္ ပင္စည္ေတြ တုတ္လာရင္ေတာ့ တုိင္ကုိဖယ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္ေထာင္စုိက္ပ်ဳိးနည္းမွာေတာ့ စပ်စ္အျမင္႔က ၅ ေပခန္႔ ရွိျပီးေတာ့ စပ်စ္တစ္ပင္ကုိ တုိင္တစ္တုိင္ေထာင္ ေပးထားရမွာျဖစ္ျပီး တုိင္နဲ႔ ကပ္ခ်ည္ထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၾကိဳးတန္းတင္စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္မွာေတာ႕ ေလးကုိင္းတန္းတင္စနစ္၊ သုံးကုိင္းတန္းတင္စနစ္နဲ႔ ယပ္ေတာင္တန္းတင္စနစ္တုိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္မ်ားကုိေတာ့ တစ္တုိင္နဲ႔တစ္တုိင္ ေပ (၃၀)အတြင္း စုိက္ထူျပီးေတာ႔သြပ္ႀကိဳးတန္းမ်ားကုိ တစ္တန္း၊ ႏွစ္တန္း စသည္ျဖင့္ တန္းျပီးစပ်စ္ကုိင္မ်ားကုိသြပ္ႀကိဳးတန္းမွားေပၚတင္ျပီး စုိက္ပ်ဳိးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

စပ်စ္ပင္သည္ ကိုင္းျပဳျပင္ေပးရန္အထူးလိုအပ္ေသာအပင္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ အေအးပိုင္းတြင္ ေဆာင္းရာသီ၌ အရြက္မ်ား အနားယူ၍ေနေလသည္။ အကိုင္းျပဳျပင္ျခင္းကို အေအးပိုင္း စပ်စ္စိုက္ခင္းမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီလကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ ျပဳလုပ္ရပါသည္။ အပူပိုင္းစိုက္ခင္းမ်ားတြင္ စပ်စ္ပင္မ်ားသည္ အနားယူျခင္းမရွိပါ။ ဆက္လက္၍ ႀကီးထြားတတ္ေလသည္။ ေႏြရာသီအခါအနည္းငယ္မွ်သာ အရြက္ခ်တတ္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ရာသီအလိုက္ သီးပြင့္ႏိုင္ရန္ ျပဳျပင္ကိုင္းျဖတ္ေပးရန္ လိုသည္။ ကိုင္းျဖတ္ရန္အခ်ိန္မွာ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္အတြင္း ကိုင္းျဖတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အသီးမ်ားသည္ ေႏြရာသီမတ္လႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားတြင္ မွည္႔ခ်ိန္ေရာက္ေသာေၾကာင့္ မိုးလံုး၀ကင္းသျဖင့္ အသီးမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ အခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားျခင္းတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ ကုိင္းျဖတ္ျပဳျပင္ခ်င္းကုိ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အထူးကၽြမ္းက်င္ရန္ လုိအပ္ပါတယ္။ မုိးဦးနဲ႔မုိးေႏွာင္းကာလေတြမွာ စပ်စ္ပင္နဲ႔စပ်စ္တန္းမ်ားကုိ ေပါင္းျမက္မ်ား ရွင္းလင္းေပးျခင္း၊ ေျမဆြေပါင္းသင္ေပးျခင္း၊ ေျမၾသဇာေကၽြးျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။

ပိုးမႊားေရာဂါအမ်ားအားျဖင့္ ပင့္ကူနီရြက္စားပိုး၊ မႈိေရာဂါမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သက္တမ္းမွာ လာဘရားစကားမ်ိဳးသည္ အႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္မွ် ရွင္သန္ႏိုင္သည္။ ၀ဲနီးဖီးယားမ်ိဳးသည္ အႏွစ္ ၅၀ မွ ၇၀ အထိ ရွင္သန္ႏိုင္သည္။