ရဲမ်ားက ေလာင္းကစားႏွင့္ တရားမ၀င္လုပ္ငန္းမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေနဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပ

.

ပုသိမ္၊ မတ္လ ၁၅ ။            ။ ေလာင္းကစားမႈမ်ား၊ သစ္ကားမ်ား၊ အရက္ပုန္းဆိုင္မ်ားအား ရဲမ်ားလိုင္းေၾကးေတာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္စာေရးမ်ား လာဘ္စားအကာအကြယ္ေပးေနေၾကာင္း တိုင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား မတ္လ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

"သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအခိ်ဳ႕ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ တရားဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာမႈမရိွဘဲ ႏွစ္လုံး၊ သုံးလုံးထီေလာင္းကစား၊ တရားမဝင္အရက္ဆိုင္မ်ား၊ အာ၀ါေဒး ( ေလာင္းကစားပြဲအစံု) ပြဲမ်ားကို ရဲမ်ားက လိုင္းေၾကးေကာက္ေတာင္း၍ ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ စာေရးမ်ားကလာဘ္စား၍လည္းေကာင္း တရားဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳအကာအကြယ္ေပးေနသည္”ဟု ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ေဒၚစုစုေအာင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္႐ိုးေဒသ အင္ပင္တိုက္နယ္ ေတာထဲတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃၊၄ရက္ အာ၀ါေဒး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

"သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ကြၽန္လ်ားႀကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေနျဖင့္ သစ္၊မီးေသြး၊ဝါးစသည့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအား တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသယ္ေဆာင္ေနျခင္းကို လာဘ္ေပးလာဘ္ယူခြင့္ျပဳေပးျခင္း၊ ကြၽန္းလ်ားႀကိ္းေက်းရြာအုပ္စု သဲျဖဴေက်းရြာတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးႏွင့္ရဲကင္း ေ႐ွ႕ရိွကားလမ္းမွ သစ္ကား၊ မီးေသြးကားမ်ား တရားမဝင္ခိုးထုတ္ သယ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ရဲကင္းႏွင့္ေပါင္းကာ သယ္ခြင့္ျပဳေနျခင္း၊ သဲျဖဴကားဂိတ္တြင္ တရားမဝင္လိုင္စင္မ့ဲ အရက္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ကို ဥပေဒအရအေရးမယူဘဲ ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အကိုင္ ႐ွားပါးမႈကို အေၾကာင္းျပကာ မီးေသြးဖိုတစ္လုံးလွ်င္ ဘယ္ေလာက္၊ တရားမဝင္ သစ္ခုတ္လွဲရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ခ်ိန္းေစာတစ္လုံးလွ်င္ ဘယ္ေလာက္စသည့္ျဖင့္ အခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေကာက္ယူၿပီး တရားမ့ဲ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွ တင္ျပတိုင္ၾကားထားေၾကာင္း”တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခ့ဲသည္။

ေရၾကည္ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကိီးကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိ်ဳးၫြန္႔က "အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမအတြင္း ဥပေဒမ့ဲ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစုိးရသစ္တက္ကာလအခ်ိန္ေတြ ေခတၱလိုက္နာသလိုလုပ္ၿပီး ေသြးတိုးစမ္းကာ ယခင္ပုံစံအတိုင္း ျပန္ျဖစ္ဖို႔ဦးတည္ေနေၾကာင္း” ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။

ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေဌးေအာင္က ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အခ်ိဳ႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား အခိ်ဳ႕၏မမွန္မကန္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔မွ ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအား ပၪၥမပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ တင္သြင္းခ့ဲျခင္းျဖစ္ၿပီး မတ္လ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အဆိုအား တိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦးက ေဆြးေႏြးခ့ဲသည္။