မတူကြဲျပားျခားနားမႈသည္ တိုင္းျပည္၏ အား ျဖစ္သည္

.

 

ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ စစ္ပြဲမ်ားသမိုင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္စြာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာသည့္ႏိုင္ငံဟူ၍ေတာ့ မရွိေခ်။ ထိုသို႔ဆိုလိုက္သျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာတစ္ခု ျဖစ္သည္ေလာဟု ေမးဖြယ္ရာျဖစ္လာသည္။ ဤသို႔လည္းမဟုတ္ပါ။ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏို္င္ငံတိုင္းအတြက္ မရွိေလ ေကာင္းေလဟူသည့္စကားကို မည္သူမွ် ျငင္းႏို္င္ၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ စစ္ပြဲမ်ားကို အၿပီးသတ္ ၿငိမ္းေသသြားေအာင္လုပ္ႏိုင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား ရွိပါသည္။ အတိတ္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္လႊဲမရခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ယင္းစစ္ပြဲမ်ားကို အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ရွိပါသည္။

စစ္ပြဲမ်ားဘာ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္းဟူသည့္အေျဖကို ရွာလ်င္ စစ္ျဖစ္ပြားသည့္ ေခတ္မ်ား၊ တေခတ္ႏွင့္တေခတ္ မတူၾကသည့္အတြက္ စစ္ျဖစ္ပြားရသည့္လက္သည္တရားခံမ်ားမွာလည္း တစ္ေခတ္ႏွင့္တစ္ေခတ္ ကြဲျပားျခားနားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သည္ စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ ယဥ္ပါးလြန္းသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။ မည္မွ်အထိ ယဥ္ပါးသနည္းဟူမူ စစ္ပြဲမ်ားစဥ္ဆက္မျပတ္ရွိလာ ၾကာလာခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ပြဲမ်ား မရွိပါဟူသည့္ စစ္ပြဲကို ကြဲျပားသိသာ ထင္ရွားစြာ ျမင္ႏို္င္စြမ္းမရွိသည့္ စိတ္အေျခအေနမ်ိဳးအထိ ရွိလာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအေတာ္ မ်ားမ်ားသည္ သို႔မဟုတ္ စစ္ပြဲႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သူမ်ားသည္   ျမန္မာျပည္တြင္ ျပည္တြင္းစစ္ မရွိပါဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္အသံုးအႏႈန္းကို လက္မခံဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ဟူသည္ တတိုင္းျပည္လံုးကို လႊမ္းၿခံဳျခင္းမရွိသည့္ သာမာန္ကိစၥတစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္ဟူသည့္ အယူအဆကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုတ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကဖူးပါသည္။

စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအဖို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခ်င္သည္ဆိုလ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ မည္ကဲ့သုိ႔ စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ကို ေလ့လာၾကရပါမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေအာင္   ေဆာင္ရြက္သြားၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာၾကရပါမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေျခခံရမည့္ အခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ   ေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္   ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္ၾကသည့္ တိုင္းျပည္မ်ား ရွိပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ “မတူကြဲျပားျခားနားေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားကို တိုင္းျပည္အတြက္ အားတစ္ခုအျဖစ္” ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မတူကြဲျပားျခားနားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ   ေနထိုင္ေရး တည္းဟူေသာ “မဟာ ဗဟု၀ါဒ အေျခခံ” ကို ယံုၾကည္စြဲၿမဲျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀န္းက်င္တစ္ခုဖန္တီးလာႏို္င္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ စည္ပင္ခ်မ္းသာေရးလမ္းစကို မလြဲမေသြ စတင္အုတ္ျမစ္ခ်ႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့ မိမိိတို႔ ႏိုင္ငံသည္ မတူကြဲျပားျခားနားေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားအခ်င္းခ်င္း “အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ျခင္းနည္းျဖင့္ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ရေအာင္ယူလို႔ရသည္ဟူသည့္ ” အင္မတန္ဆြ႔ံအခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ အယူအဆေၾကာင့္ တိုးတက္ရမည့္အစား ဆုတ္ယုတ္သထက္ ဆုတ္ယုတ္၍သာ လာခဲ့ရ၏။ စစ္ပဲြေၾကာင့္ စစ္ေဘးသင့္ဒုကၡသည္မ်ား ရွိလာရျခင္း၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သံုးစြဲရမည့္အစား စစ္ပြဲမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရျခင္း အစရွိေသာ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရရွိလာရသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို မခ်ိမဆန္႔ ခံစားေနၾကရ၏။ အဆိုး၀ါးဆံုးရလဒ္မွာ မတူကြဲျပားျခားနားသည့္ အစုအဖြဲ႔မ်ားၾကား၊ မုန္းတီးျခင္း၊ မယံုသကၤာျဖစ္ျခင္း၊ လက္စားေခ်လိုျခင္း အစရွိေသာ အမုန္းစိတ္၊ အေမွာင္စိတ္၊ အဖ်က္စိတ္ မီးလွ်ံကို ပိုမိုေတာက္ေလာင္ေစသည့္ ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ စစ္ပြဲႏွင့္တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ေနေသာ အစုအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ “မတူကြဲျပားျခားနားေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ အားအျဖစ္” ညာဏ္ပညာ အေျမွာ္အျမင္ႀကီးစြာ ထားလ်က္ မွန္ကန္ေလးနက္စြာ ကိုင္စြဲကာ ျပည္တြင္းစစ္မီး ေအာင္ျမင္စြာ နိဂံုးခ်ဳပ္ေစေရး အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္ပါေစေၾကာင္း မဇၥ်ိမက အႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။