သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ကေလးငယ္မ်ားအား ပညာေပးအစီအစဥ္ သင္ၾကားႏိုင္ေရး အဆိုတင္

.

မႏၲေလး၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၁။               ။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မူႀကိဳႏွင့္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သက္ငယ္ကေလးပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် သင္ၾကားေပးရန္အတြက္ ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္၊ အမွတ္(၂)မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ဦးက ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္၊ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအၾကိမ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႔)တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ႔သည္။

အဆိုတြင္ မူႀကိဳႏွင့္မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား၌ အဓမၼျပဳက်င့္မခံရရန္ ပညာေပးျခင္းမ်ားကို ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္မ်ား၊ သေကၤတမ်ားျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပကေလးသူငယ္မ်ားကိုလည္း လူမႈပရဟိတ အသင္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ပညာေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္တို႔ ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္အဓမၼျပဳက်င့္မႈဆိုသည္မွာ မည္ကဲ႔သို႔ေသာအျပဳအမႈမ်ား အေျပာအဆိုမ်ားျဖစ္သည္ကို ကေလးသူငယ္မ်ားနားလည္ရန္ ပညာေပးေရး၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားကို မည္သို႔ေရွာင္ရွား ရမည္၊ မည္သို႔တုံ႔ျပန္ရမည္ကို သင္ၾကားေပးေရး၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခံေနရေသာ(သို႔မဟုတ္) အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ႔ရေသာ(သို႔မဟုတ္) အဓမၼျပဳက်င့္ခံရရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာကေလးသူငယ္မ်ားမွ တိုင္ၾကားႏိုင္ရန္၊ တိုင္ၾကားရဲရန္ အားေပးပညာေပးေရး တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္တို႔ ပါရွိသည္။

၎အဆိုကို ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊မဲဆႏၵနယ္၊အမွတ္(၂)မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲမင္းဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ားကလည္း  ေထာက္ခံခဲ့ ၾကေသာေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦးက ၎အဆို လႊတ္ေတာ္၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လက္ခံခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။