ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ Webportal တိုက္ခိုက္ခံရ

.

 

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ Webportal ျဖစ္ေသာ www.moi.gov.mm ကို DoS attack ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ျပည္ပအေျချပဳ IP လိပ္စာမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ယေန႔ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရိွတြင္ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္မွစတင္ၿပီး www.moi.gov.mm ကို ျပန္လည္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ ၾကည့္႐ႈ၍ မရေသးေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားၿပီး   ျပည္တြင္းျပည္ပ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားမွ ျပန္လည္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္မွ စတင္ၿပီး DoS attack ျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္တြင္ မနက္၄ နာရီတြင္ Webportal ကို ၾကည့္႐ႈ၍ မရေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ MPT Gateway အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ လာေသာ အႏၲရာယ္႐ိွသည့္ IP မ်ားကို ပိတ္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္တြင္ ျပန္လည္ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။