ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ေရေပၚေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ျပားကုိ စကၤာပူက ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ ရွိ

.

(ဓာတ္ပုံ - အီးပီေအ)

အခ်ပ္ျပား အေရအတြက္ႏွင့္ သုိေလွာင္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔အရ ေရေပၚတည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ဆုိလာျပားကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း စကၤာပူႏုိင္ငံက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါပဏာမေျခလွမ္း ရည္မွန္းခ်က္က ဧရိယာ ၇၉၁ စတုရန္းကီလုိမီတာ (၃၀၅ စတုရန္းမုိင္) ႏွင့္ လူဦးေရ ၅.၆ သန္းရွိ စကၤာပူႏုိင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္းအရင္းအျမစ္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးဖုိ႔ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးျပဳလုပ္မႈျဖစ္တယ္လုိ႔ စကၤာပူရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad က အဂၤါေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရွင္းျပပါတယ္။

ေရေပၚ ဆုိလာျပားေတြဟာ စကၤာပူလုိ က်ယ္ဝန္းမႈ က်ဥ္းတဲ့ႏုိင္ငံမ်ဳိးအတြက္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ သူက ေျပာပါတယ္။

အဆုိပါဆုိလာပုံစံဟာ ေရေငြ႔ပ်ံမႈကုိ ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္သလုိ ႏုိင္ငံမွာ ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ ေရခ်ဳိေပးေဝေရး ျပႆာနာအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး ေျဖရွင္းမႈ တစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔ သူက ထည့္သြင္းေျပာဆုိပါတယ္။

အဆုိပါစီမံကန္းဟာ photovoltaic စနစ္ (၁၀)မ်ဳိးကုိ အသုံးျပဳထားၿပီး ၎က Tengeh ေရေလာင္ကန္ထဲ ၁ ဟက္တာ (၂.၄ ဧက) ကုိ ဖုံးလႊမ္းထားပါတယ္လုိ႔ Channel NewsAsia အရ သိရပါတယ္။

©EFE_EPA