မူးယစ္ေဆး ႏွိမ္ႏွင္းမႈတြင္ လူေပါင္း ၃၅၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးေသာ္လည္း ဖိလစ္ပိုင္သမၼတကို လူထုေထာက္ခံမႈမက်

.

ႏိုင္ငံတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွိမ္နင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဖိလစ္ပိုင္ သမၼတ ရိုဒရီဂို ဒူတာေတးအေပၚ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံ အားေပးမႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတ ဒူတာေတး ဇြန္လ ၃၀ ရက္က စတင္တာ၀န္ယူခ်ိန္ကတည္းက စတင္ခဲ့သည့္ အဆုိပါ မူးယစ္စစ္ဆင္ေရးကာလအတြင္း သံသယရွိ မူးယစ္တရားခံ ၃,၅၀၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းဘက္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ထားခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ သမၼတအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈႏႈန္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္အရ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူေပါင္း ၁,၂၀၀ ခန္႔ကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက သမၼတ ဒူတာေတး၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေက်နပ္အားရခဲ့ေၾကာင္း ေျဖဆိုသြားၾကသည္။

တာ၀န္ယူခ်ိန္ ပထမေျခာက္လအတြင္း ႏိုင္ငံ၌ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ ရွင္းလင္းသြားမည္ဟု ကတိျပဳကာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရလာခဲ့သည့္ သမၼတ ဒူတာေတးက ၎အေနျဖင့္ ေပးထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို ေက်ရန္အတြက္ အခ်ိန္ ထပ္ယူရဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးထားေစေသာ ၎၏ မူးယစ္စစ္ဆင္ေရးေၾကာင့္ သမၼတ ဒူတာေတးမွာ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ၀ိုင္း၀န္းျပစ္တင္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရသည္။