ဟြာေဝးက ျဖန္႔ခ်ိေရးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ KMD ကိုေရြးခ်ယ္

.

 

တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ဟြာေဝးကုမၸဏီက ၎၏ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိေရးကုိယ္စားလွယ္သစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားေျဖရွင္းေရး မိတ္ဖက္အျဖစ္ အိုင္တီက႑တြင္ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ KMD ႏွင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္း၌ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က ေဖာ္ျပသည္။

ယခုကဲ့သို႔ မိတ္ဖက္ပူးေပါင္းမႈသည္ အဓိကေစ်းကြက္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဟြာေဝး၏ ေစ်းကြက္မဟာဗ်ဳဟာအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟြာေဝးကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္သည္။

 ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိုင္တီက႑႐ုတ္ျခည္းဖြံ႔ၿဖိဳးလာၿပီး ဟြာေဝးအတြက္ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

Credit - Xinhua

Tags: