ပိုင္နက္အေရး ရန္လိုက်ဳးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကို ဂ်ပန္ သတိေပး

.

တိုက်ိဳ၊ ၾသဂုတ္ ၂ ။         ။ ေရျပင္ပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ ရန္မူသည့္ သေဘာထားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ အစပ်ိဳးေနေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ႏွစ္ပတ္လည္လုံၿခံဳေရးအကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက သတိေပးလိုက္သည္။

မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္က ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုလ်က္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း စစ္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လူလုပ္ကၽြန္းမ်ားကို တ႐ုတ္က တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအတြက္ ထိတ္လန္႔အေနအထားျဖစ္ရသည္။

ေဒသတြင္း စူပါပါဝါႏိုင္ငံႀကီးအေနျဖင့္ ရန္မူသည့္အျပဳအမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအပါအဝင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ မရည္ရြယ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း ဂ်ပန္က ကာကြယ္ေရးစကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ေၾကညာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လက ကုလသမဂၢေနာက္ခံတရား႐ုံးက ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနေသာ သဘာဝရင္းျမစ္ၾကြယ္ဝေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အား တ႐ုတ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ သမိုင္းအေထာက္အထားမရွိေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္လိုက္ရာ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစားရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အေပးအယူညွိႏႈိင္းျခင္းမရွိဘဲ ေရပိုင္နက္အေရးတြင္ ငါတေကာ ေကာေန၍ ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ရာသို႔ ေရာက္သြားႏုိင္ေၾကာင္း အဆိုပါစကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထိုျပင္တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း လိုက္နာရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား တုိက္တြန္းထားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကမူ တရား႐ုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က မွားယြင္းမႈအျဖစ္ ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။